גיטין

הטיפול בסרבני גט

האפשרויות השונות לנקיטת סנקציות כנגד סרבני גט גם במקומות שפסק הדין אינו לכפיה לגרושין אלא חובה לגרוש.

הרה"ג שלמה דיכובסקי | כ"ד תמוז תשס"ז