קרח

סגולת עם ישראל

אהרון זכה לכהונה בגלל מידת החסד ואילו משה לא זכה בזה משום מידת הדין שבו; כיצד מתגלמים האמת, הדין והשלום בעם ישראל? מדוע השתמש קרח דווקא בדוגמאות של ציצית ובמזוזה?

הרה"ג אברהם יצחק הלוי כלאב | סיוון תשס"ד