נשא

פרשת נשא

על כל מצווה ומצווה שבתורה - יש עוד חיוב נוסף לקיים אותה בשמחה. לכן בבית המקדש הלויים ניגנו ושרו, כדי לגרום לאנשים ולמקריבי הקרבנות שמחה. אולם, יש לשאול מה מהותה של שמחה זו? מדוע הציווי לשרי הוא רק בהקרבת הקרבנות? והאם ולמה הכהנים גם שותפים לשמחה, או שמא לא?

הרה"ג אברהם יצחק הלוי כלאב | סיוון תשס"ג