לאורו

מידת התפארת - מידתו של יעקב

גליון 106

כסלו תשפ