כד - דתלשי"ם וט"ו בשבט

תשובתו של ריש לקיש

ט שבט תשס"ח