גזל ונזיקין

רמאות במסחר על פי פנימיות התורה

אלול תש"ע