ביכורים ומצוות נוספות

עקרונות ההרחקות בכלאי זרעים

מתוך הקלטת השידור החי מכנס "הלכה למעשה" באריאל

ט' טבת תשע"א