ענג שבת

"מה יישאר לי ביד?"

גליון מס' 1045

תמוז תשע"א