ענג שבת

חידושו של אברהם אבינו

גליון מס' 1051

חשוון תשע"ב