ענג שבת

יוסף ואחיו, החשמונאים ודורנו

גליון מס' 1054

כסלו תשע"ב