ענג שבת

"השליכהו ארצה.."

גליון מס' 1056

טבת תשע"ב