תקנון אתר ישיבה

קרית הישיבה בית אל באמצעות אתר ישיבה (להלן "אתר ישיבה") מעמידה לרשותך שירותים שונים בלא תשלום ("השירותים"). השירותים כוללים, בין השאר, קריאת תכנים, קבלת אימיילים המכילים שיעורים והלכות, כתיבת תגובות, שליחת שאלות הלכתיות ועוד. השירותים מתעדכנים ומשתנים מעת לעת. שירותים חדשים נוספים ואחרים יכול שיגרעו.

התנאים הבאים מגדירים את זכויותיך והתחייבויותיך בעת השימוש בשירותים. הם מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

כדי לאשר את הסכמתך לתנאים עליך לסמן את התיבה המתאימה. אם אינך מסכים לתנאים הללו, בחר שלא לסמן את התיבה. במקרה זה לא תוכל להשתמש בשירותים אלה, כולם או חלקם.


הגנת פרטיות

ישיבה תפעל בכפוף להוראות כל דין ביחס לשמירה על פרטיות הגולשים, ולא תמסור מידע ביחס לפרטי גולש אלא למי שמורשה לכך ע"פ דין וזאת למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולש עצמו.

ישיבה תהיה רשאית למסור את פרטיו האישיים של המשתמש, לרבות כתובת IP, נתוני גלישה ותכנים שיועלו על ידו לאתר באמצעות הפלטפורמות השונות המופיעות בו, לרשויות מוסמכות או לצדדים שלישיים, או לעשות בהם שימוש לצרכיה, במידה ועל פי שיקול דעתה, כשהנסיבות מצריכות זאת, וכן להגביל או לחסום, באופן זמני או קבוע, את השימוש באתר ואת המידע בו בפני גולש שהשתמש במידע בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת.

המשתמש מסכים לכך כי ישיבה רשאית להפעיל ולשלוח אל המשתמש קובצי זיהוי, שיאפשרו לה לזהות את המחשב ממנו המשתמש יוצר גישה לאתר (כגון Cookies) וכן להשתמש במידע המתקבל אצלה בעקבות כך.

ידוע למשתמש והוא מסכים לכך כי לצוות אתר ישיבה ישנה גישה לכל מידע כאמור וכי אתר ישיבה רשאי להשתמש להשתמש בו, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים שהיא תערוך מעת לעת.

המשתמש מסכים בזאת כי ישיבה רשאית לשלוח לכתובת הדוא"ל שימסור לחברה עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי ובמידה ואינך מסכים לכך עליך להודיע על כך בכתב לישיבה.


פרסומות בשירותים

השירותים יסופקו לך בלא תשלום. יחד עם זה, ישיבה רשאית לשלב בשירותים פרסומות ומסרים מסחריים. פרסומות ומסרים אלה ישולבו ככל האפשר באופן שיבחין בינם לבין התכנים, אבל יכול שהם יתייחסו אליהם בעקיפין. זכור: השירותים עומדים לרשותך ללא תשלום בתנאי שתסכים לצפות בפרסומות ומסרים מסחריים כאמור.

בדיוק מאותה סיבה, ישיבה תהיה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור, אולם במקרה זה ישיבה רשאית להחליט כי אינך זכאי עוד ליהנות מן השירותים ולהפסיק את חברותך בקהילת ישיבה. עם זאת, ישיבה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.

ישיבה תהיה רשאית לפנות אליך בין בטלפון ובין באמצעות האימייל ולבקש את תמיכתך ועזרתך להפעלת האתר. אתה רשאי לסרב ואין בדבר כדי לפגוע או לגרוע מזכאותך להמשיך וליהנות מן השירותים הניתנים חינם על ידי ישיבה.

במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. מסירת הפרטים אינה חובה על-פי חוק. עם זאת, בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים.

הנך מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד. אם לא תמסור פרטים נכונים, ישיבה לא תוכל ליצור איתך קשר במידת הצורך. כל האחריות לתוצאות הנובעות מזה תחול עליך, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ישיבה בגין כך. בעת הרישום תתבקש להזין כתובת דואר אלקטרוני וסיסמה. כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמה ישמשו אותך בכל שימוש בשירותי האתר ולצורך הזדהות. שמור על הסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה אחת לשישה חודשים לפחות.

צוות האתר עושה כמיטב יכולתו להגן על הנתונים מפני פריצות, אולם בכל מקרה לא תהיה לנרשם תביעה או טענה בגין גניבת פרטי המשתמשים או כל שימוש אחר שיעשה בהם. כמו כן, אתר ישיבה אינו נושא באחריות כלשהיא בגין הדיוור הנשלח למנויים.


שינויים בשירותים

ישיבה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה השירותים, מראם, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם - לרבות גביית תשלום עבור שירותים כאלה ואחרים - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ישיבה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

ישיבה רשאית לחייב אותך בתשלום עבור שימוש בשירותים, גם אם בתחילה היה השימוש בהם פטור מתשלום. הודעה על הכוונה לחייב תשלום עבור השימוש בשירותים אלה תפורסם בעמוד הראשי שלה לפחות עשרה ימים מראש. לאחר מועד סגירת השירותים לתשלום, לא תוכל להמשיך ולהשתמש בהם או לצפות בתכנים שבהם (לרבות תכנים שאתה עצמך פרסמת) אלא בכפוף לתשלום הנדרש.


ביטול השירותים

ישיבה רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים הניתנים בישיבה בלא תשלום, כולם או מקצתם, מכל סיבה שהיא, לרבות עקב הפרתך של תנאי שימוש אלה. ההפסקה יכולה להיות לכל משתמשי קהילת ישיבה או לחלקם בלבד.


שונות

השירותים בישיבה אינם כוללים תמיכה טכנית כלשהי. ישיבה תשתדל לענות לפניותיך בעניינים טכניים, שיתקבלו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד, אולם היא אינה מתחייבת לעשות כן.

פניות שלך לישיבה תעשנה באמצעות טופס "כתוב לנו" באתר.


שינויים בהסכם זה

ישיבה רשאית לשנות מעת לעת את התנאים החלים על השימוש בשירותים ובלבד שתפרסם על כך הודעה בת שבוע ימים מראש בעמוד הבית של האתר. ההודעה תכלול את נוסח התנאים המתוקנים או תפנה אליהם. אם תמשיך להשתמש בשירותים לאחר הודעה כאמור, ייראו אותך כמסכים לתנאים המתוקנים. אם אינך מסכים להם, זכותך היחידה היא לחדול משימוש בשירותים ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ישיבה.


את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il