yeshiva.org.il


מבחנים משנה מסכת מידות

מקורות ללימוד לפני המבחן:
משנה מסכת מידות

פרק א'
א. בית אבטינס, בית הניצוץ ובית המוקד.
ב. לשכת הפרכת, לשכת הקרבן ולאחורי בית הכפרת.
ג. לשכת המצורעים, לשכת העצים ולשכת השמנים.
ד. שער העליון, שער ניקנור ובחיל.

א. 15
ב. 17
ג. 21
ד. 8

א. היו סותמים את טבעת אותה המשמרת.
ב. היה יושב מחוץ להר הבית כל אותו היום.
ג. חובטו במקלו ויש לו רשות לשרוף את כסותו.
ד. היה שומר כל לילה שלאחריו.

א. שני שערי חולדה, קיפונוס, טדי ושער המזרח.
ב. שני שערי חולדה, ניקנור, הדלק ושער טדי.
ג. טדי, ניקנור, חולדה, הדלק ושער המזרח.
ד. המים, טדי, הדלק, המזרח, ושער קיפונוס.

א. משם הביאו את המים לניסוך המים.
ב. דרכה פרה אדומה, מסייעיה והכהן ששורפה יוצאים.
ג. משם נכנס איש עתי המוליך את השעיר לעזאזל.
ד. לא היה משמש כלום.

א. 13
ב. 7
ג. 5
ד. יש תנאים הסוברים ככל הנ"ל.

א. במזרח ע"י שער ניקנור.
ב. בדרום ע"י שער הדלק.
ג. בדרום ע"י שער המים.
ד. בצפון ע"י שער הניצוץ.

א. ארבע.
ב. חמש.
ג. שלש.
ד. שתי לשכות.

א. שער אחד.
ב. שני שערים.
ג. שער בצפון ושנים בדרום.
ד. שלשה שערים.

א. בה גנזו מלכי בית חשמונאי את אבני המזבח ששיקצום מלכי יוון.
ב. לאחסן את העצים למדורת בית המוקד.
ג. זקני בית אב ישנו שם.
ד. לחימום בית המקדש.

א. בבית המוקד על שלשלת המחוברת לטבלא של שיש.
ב. על שערי העזרה.
ג. לא היו תלויים אלא היו בידיהם של כהנים.
ד. בלשכת ראש בית אב.

א. אינו טובל באותו היום משום שנטמא בפנים.
ב. לובש שחורים וקורא טמא עד שיוצא משערי הר הבית.
ג. יוצא וטובל בצנעה בירושלים.
ד. יוצא במסיבה תחת הבירה. ראב"י - תחת החיל.

פרק ב'
א. ת"ק אמה על ת"ק אמה.
ב. ת"ק פרסה על ת"ק פרסה.
ג. ת"ק אמה על ת' אמה.
ד. ת"ק פרסה על ת' פרסה.

א. נכנס מימין ויוצא משמאל.
ב. נכנס משמאל ויוצא מימין.
ג. נכנס ממערב ויצא מצפון.
ד. נכנס ממזרח ויוצא מדרום.

א. מלך וכהן גדול.
ב. מנודה ואבל.
ג. כהן גדול, מנודה ואבל.
ד. מצורע ומנודה.

א. כנגד י"ג שירי המעלות.
ב. כנגד י"ג שערי הר הבית.
ג. כנגד י"ג פרצות שפרצו מלכי יוון בסורג שלפני הר הבית.
ד. כנגד י"ג איזכורי ירושלים שיש בתפילת שלמה.

א. מפני שבבית שני לא היו עשירים דיו.
ב. מפני שנמצא במרכז המקדש לכן הוא שונה.
ג. י"א מפני שנעשה בהן נס וי"א מפני שהנחושת של שער ניקנור מבריק כזהב.
ד. לא רצו לשנותו מפני כבודו של ניקנור.

א. 100 אמה על 120 אמה.
ב. 100 אמה על 100 אמה.
ג. 80 אמה על 80 אמה.
ד. 135 אמה על 135 אמה.

א. ארבע.
ב. שלש.
ג. חמש.
ד. לא היו לשכות בעזרת נשים.

א. בגודלם.
ב. בתקרתם.
ג. ביופים.
ד. במספרם.

א. גילחו את שערם ושרפוהו תחת הדוד.
ב. בישלו שלמיהן.
ג. המתינו להערב שמש כדי להטהר מטומאה שעליהן.
ד. רק א' וב'.

א. בנו כצוצרה (גזוזטרה או במה גדולה) עבורם.
ב. לא עשו ולא היה הפרדה.
ג. הנשים עמדו בעזרת כהנים.
ד. הנשים צפו בשמחה מחוץ למקדש.

א. כנגד 15 למנצח שבתהילים.
ב. כנגד 15 שירי המעלות שבתהילים.
ג. כנגד 15 הללויה שבתהילים.
ד. כנגד 15 שיר שבתהילים.

א. מרובעות.
ב. מחודדות כדי שיוכלו הלויים לעמוד עליהם בצורה מסודרת
ג. לא משהו מיוחד.
ד. עגולות כחצי גורן.

א. כחדרי הלבשה לכהנים.
ב. לשמירת כלי הנגינה של הלווים.
ג. לאפיית לחם הפנים.
ד. לאיחסון עצי המערכה.

א. 135 × 11 אמה.
ב. 140 × 15 אמה.
ג. 100 × 100 אמה.
ד. 80 × 20 אמה.

א. 135 × 11 אמה.
ב. 140 × 15 אמה.
ג. 100 × 100 אמה.
ד. 80 × 20 אמה.

א. עזרת כהנים היתה גבוהה מעזרת ישראל.
ב. קיר מערבי של המזבח החיצון.
ג. בליטות מהקירות או מחיצה סימנו את הגבול ביניהם.
ד. מחלוקת האם א' או ג'.

א. 200 × 100 אמה.
ב. 80 × 40 אמה.
ג. 135 × 187 אמה.
ד. 250 × 250 אמה.

א. משם יצאו הכהנים לטבול כל בוקר.
ב. משם היו מכניסים את המים לניסוך המים.
ג. נחל היה עובר במקדש והיה נכנס משם.
ד. מי גשמים שירדו במקדש היו מתנקזים דרכו.

פרק ג'
א. 15 × 15 אמה.
ב. 32 × 32 אמה.
ג. 20 × 20 אמה.
ד. 40 × 40 אמה.

א. ד' אמות מן הצפון וד' אמות מן הדרום.
ב. ד' אמות מן המערב וד' אמות מן הדרום.
ג. ד' אמות מן המזרח וד' אמות מן הצפון.
ד. ד' אמות מן המזרח וד' אמות מן המערב.

א. בין הקודש לקדש הקדשים.
ב. בין האולם ולמזבח.
ג. באמצע המזבח.
ד. בין עזרת כהנים לעזרת ישראל.

א. להבדיל בין הקודש לקודש הקדשים.
ב. להבדיל בין מקום כניסת ישראל למקום כניסת כהנים.
ג. להבדיל בין הדמים העליונים לדמים התחתונים.
ד. להבדיל בין קדושה חמורה לקדושה קלה.

א. לניקוז הדמים מהדפנות המערבית והדרומית של יסוד המזבח לנחל קדרון.
ב. לניקוז המים והיין מניסוך המים וניסוך היין.
ג. לניקוז המים משטיפת רצפת העזרה.
ד. ליופי.

א. המשקוף של שערי הר הבית.
ב. החלל שתחת יסודות המזבח.
ג. איסקופת העזרה.
ד. העליה של קדש הקדשים.

א. שצופו בפסי נחושת.
ב. שלא נראו כגודלם בכל השומרון.
ג. שלא השתמשו בברזל בסיתותם.
ד. שהובאו מצור.

א. ארבע פעמים בשנה.
ב. פעמים בשנה - בפסח ובחג.
ג. כל שבוע.
ד. מחלוקת אם ב' או ג'.

א. פעם אחת בשנה - בפסח.
ב. פעמים בשנה - בפסח ובחג.
ג. כל שבוע.
ד. ארבע פעמים בשנה.

א. כ"ד טבעות; בית המטבחים.
ב. הכיור.
ג. האולם.
ד. לשכת בית אבטינס.

א. לשחיטת חולין.
ב. לשחיטת קדשים.
ג. לתליית אברי הקרבנות לאחר שחיטתן.
ד. ר"א אומר איני יודע למה שימשו אלו.

א. בין האולם ולמזבח, ומשוך כלפי הדרום.
ב. בצפונו של מזבח.
ג. בין המזבח לשער ניקנור.
ד. בין המזבח לטבעות.

א. 15
ב. 10
ג. 12
ד. 5

א. יכין ובועז.
ב. חמש מלתראות של מילת (קורות מצוירים מאילן מילת).
ג. ים של שלמה.
ד. גפן של זהב.

א. לידע שעת היום כמעלות אחז.
ב. להחזיק את קורות התקרה של האולם.
ג. ליופי.
ד. בהן פרחי כהונה עולין ורואין את העטרות.

א. בפתח האולם.
ב. בפתח ההיכל.
ג. בשער הר הבית.
ד. בשער ניקנור.

א. 10
ב. 100
ג. 200
ד. 300

פרק ד'
א. ארבע - שתים בפנים ושתים בחוץ.
ב. שתים - אחת בפנים ואחת בחוץ.
ג. שתים רגילות.
ד. שש - שלש ממזרח, אחת מצפון ואחת מדרום.

א. כהן גדול.
ב. הכהן שפתח את דלתות האולם בבוקר.
ג. ה' אלוקי ישראל.
ד. ראש בית אב.

א. 30 - 15 בדרום, 7 בצפון, 8 במערב.
ב. 12 - 3 בדרום, 3 בצפון, 3 במערב, 3 במזרח.
ג. 24 - 8 בדרום, 8 בצפון, 8 במערב.
ד. 38 - 15 בצפון, 15 בדרום, 8 במערב.

א. שלשה - לתאים שמימין, משמאל ומלמעלה.
ב. חמשה - לתאים שמימין ומלמעלה, למסיבה, לפשפש ולהיכל.
ג. ששה - לתאים שמימין,משמאל ומלמעלה, למסיבה, לפשפש ולהיכל.
ד. ארבעה - לתאים שמשמאל ומלמעלה, למסיבה ולהיכל.

א. תחתונה חמש, רובד שש, אמצעית שש, רובד שבע, עליונה שבע.
ב. תחתונה שבע, רובד שש, אמצעית שש, רובד חמש, עליונה חמש.
ג. תחתונה שש, רובד שש, אמצעית שש, רובד שש, עליונה שש.
ד. תחתונה חמש, רובד חמש, אמצעית חמש, רובד חמש, עליונה חמש.

א. הפרוכת.
ב. מדרגה.
ג. בליטות מהקירות או מחיצה.
ד. לא היה עליה בקדש רק בקדש הקדשים.

א. צפון.
ב. דרום.
ג. מזרח.
ד. מערב.

א. עם הגב לפרוכת.
ב. בעינים מכוסות - עד לנקודה שבה צריכים לעבוד.
ג. משלשלין אותן מהתקרה בתיבות.
ד. לאחר שכיסו את הארון היו נכנסים כרגיל.

א. 150 × 100 × 120 אמה.
ב. 150 × 150 × 150 אמה.
ג. 120 × 120 × 120 אמה.
ד. 100 × 100 × 100 אמה.

א. 100 אמה.
ב. 120 אמה.
ג. 150 אמה.
ד. 70 אמה.

א. לאיחסון בגדי הכהנים.
ב. לאיחסון בגדי הלווים.
ג. לאיחסון הסכינים.
ד. לאיחסון כלי הנגינה של הלווים.

פרק ה'
א. שלש.
ב. ארבע.
ג. חמש.
ד. שש.

א. חלק בצפון וחלק בדרום.
ב. חלק במזרח וחלק במערב.
ג. בצפון בלבד.
ד. בדרום בלבד.

א. אצטבא ששם היו מניחים את הלחם בשבועות.
ב. מקום לשטוח את פירות הביכורים לייבוש.
ג. מקווה לכהן הגדול ליום הכיפורים.
ד. מדרגות שעולות ללשכת המדיחין.

א. שם היתה סנהדרין גדולה של ישראל יושבת.
ב. שם היה בור קבוע ומשם מספיקין מים לכל העזרה.
ג. שם היה כסאו של עזרא בבית שני.
ד. שם הניח הכהן הגדול את בגדיו טרם יצא מבית המקדש.

א. שם איחסנו אבנים עבור המזבח - שמא ייטמא.
ב. שם היה בור קבוע ומשם מספיקין מים לכל העזרה.
ג. שם היתה סנהדרין גדולה של ישראל יושבת ודנה את הכהונה.
ד. שם שהו מחוסרי כפרה בזמן שהביאו את קרבנן.

א. לובש שחורים ומתעטף שחורים ויוצא והולך לו.
ב. מתליע עצים עד סוף משמרתו והולך לו.
ג. עובד כל אותו היום ובסופו יוצא והולך לו.
ד. דורש וחוקר עד שמוצא ראיה להכשירו.

א. לובש לבנים ומתעטף לבנים ומשמש עם אחיו.
ב. עושים יום טוב שלא נמצא פסול בזרעו של אהרן הכהן.
ג. היו אומרים:"ברוך המקום...שבחר באהרן ובבניו לעמוד לשרת לפני ה' בבית קדשי הקדשים".
ד. כל התשובות נכונות.