yeshiva.org.il


תנ"ך חומש בראשית וירא פרשת וירא א'

מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט ורש"י לפרשת וירא

א. ביום הראשון.
ב. ביום השלושים.
ג. ביום השלישי.
ד. ביום השמיני.

א. לדון בה את הרשעים.
ב. להפשיר מעט את הקוטב הצפוני שהתקרר ביותר.
ג. שהיה קור שורר בחוץ ורצה שיגיעו לאברהם אורחים.
ד. שלא להטריח את אברהם באורחים.

א. מפני השלום.
ב. לא שינה הכתוב כלום ש"ואני זקנתי" זהו פרוש של "אחרי בלותי" אלא שקיצר ולא כתב "ואדוני זקן" מפני השלום.
ג. תיקון סופרים הוא.
ד. בכדי שלא תיענש שרה.

א. בזכות הכנסת אורחים.
ב. שהכניס גרים תחת כנפי השכינה.
ג. שהודיע לבאי עולם שה' הוא האלוקים.
ד. שמצוה את בניו ובני ביתו לשמור דרך ה' לעשות צדקה ומשפט.

א. שכתוב "ואנשי סדום רעים וחטאים" כולם במשמע.
ב. שכתוב "ויגשו לשבר הדלת" שהיו בעלי זרוע וכל הצדיקים נמלטו משם.
ג. שכתוב "כל העם מקצה" מקצה העיר עד הקצה שאין אחד מהם מוחה בידם.
ד. שאמרו "האחד בא לגור וישפט שפוט" גילו דעתם שאין שם אלא צדיק אחד עושה משפט.

א. שהסכימו להכנס לביתו של לוט.
ב. שהחזיקו ביד אשתו וביד שתי בנותיו של לוט ואין הדבר צנוע.
ג. שאמרו "כי משחיתים אנחנו" שתלו הדבר בעצמם.
ד. שהכו חלק מאנשי סדום בסנוורים ולא עשו כשורה שסומא חשוב כמת והם היו צריכים למות בגופרית.

א. שחרבו הכרכים ופסקו העוברים ושבים.
ב. להתרחק מלוט שיצא עליו שם רע שנשא את בנותיו.
ג. שהיה עצוב לו שם, שלא הצליח ללמד סנגוריה על סדום ועמורה.
ד. תשובות א' ב' נכונות.

א. שני בנים ילדה שרה לאברהם.
ב. ביום המשתה הביאו השרות את בניהן עמהן והיניקה אותם שרה, שהיו אומרות לא ילדה שרה אלא אסופי הביאה מן השוק.
ג. לשון גוזמא הוא.
ד. שווה בן זה לכמה בנים.

א. מי שעתיד למכור את יוסף אתה מעלה לו באר.
ב. מי שעתיד להציק לבניך בעקבתא דמשיחא אתה מעלה לו באר.
ג. מי שעתיד להמית בניך בצמא אתה מעלה לו באר.
ד. מי שעתיד לקבל 9 קבין של טפשות מתוך 10 אתה מעלה לו באר.

א. ראה עמוד אש מתמר ועולה עד לב השמיים.
ב. שהיו פרחים ועצים יפים ביותר שלא נראו כדוגמתם על ההר.
ג. שהיה ההר נמוך משאר כל ההרים ומכך הבין.
ד. ראה ענן קשור על ההר.

א. לבקר את החולה.
ב. לנסותו.
ג. לבשר על הולדת יצחק.
ד. לבשר לו על הגאולה.

א. 6 בנות
ב. 2 בנות
ג. 3 בנות
ד. 4 בנות