yeshiva.org.il


תנ"ך חומש בראשית תולדות פרשת תולדות ב'

מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט, רש"י ושפתי חכמים לפרשת תולדות

א. 14
ב. 273
ג. 37
ד. 40

א. לבית המדרש של מתושלח.
ב. לבתי המדרש שהקים אברהם.
ג. לבית מדרשו של עבר.
ד. לבית מדרשו של שם.

א. מזרעו של ישמעאל.
ב. מזרעו של נבוכדנצאר.
ג. מזרעו של אבימלך.
ד. מזרעו של עשו.

א. לא מצא אחת שמתאימה לו.
ב. כיון שנתקדש בהר המוריה להיות עולה תמימה.
ג. לא הסכימה רבקה להכניס שפחה לביתה.
ד. כיון שצריך לחכות 15 שנה לראות אם האשה עקרה.

א. חייבים מדרבנן אבל מדאוריתא פטורים.
ב. אין תבן ומלח חייבים במעשר אפילו מדרבנן.
ג. חייבים מדאוריתא.
ד. מלח פטור מדרבנן ותבן חייב מדרבנן.

א. אמר אין רשע זה כדאי שיקריב לקב"ה.
ב. סבר יעקב שהוא היה צריך לצאת ראשון (כדאיתא ברש"י פס' כו') והבכורה שייכת לו.
ג. שרצה לזכות בכמה שיותר מצוות.
ד. אמר הצדיק הזה מלא במצוות ויש להקל עליו קצת.

א. כשניסיתי אותו.
ב. דברים שיצר הרע ואומות העולם משיבין עליהם.
ג. גזרות להרחקה על אזהרות שבתורה.
ד. דברים שאילו לא נכתבו ראויים היו להצטוות עליהם.

א. השנה היתה קשה ופלישתים הציקו לו.
ב. עשו לא רצה לעזור לו והארץ היתה קשה.
ג. הארץ היתה קשה והשנה קשה.
ד. הארץ היתה רכה וטובענית ונוסף לכך ירדו הרבה גשמים.

א. שלא יציפו את העיר ויטביעום שהיתה ברכה בבארות בריבוי מים.
ב. טענו שהבארות מושכות מים מבארותיהם ולכן סתמום.
ג. אמרו שתקלה הם לאנשים ההולכים בחושך שלא יפלו בהם.
ד. שאמרו תקלה הם לנו מפני הגייסות הבאות עלינו.

א. בנחל זרת קרוב לעיר.
ב. בנהר פרת.
ג. בנהר החידקל.
ד. בנחל גרר רחוק מן העיר.

א. כל אוהביו ופיכול שר צבאו.
ב. קבוצה מאוהביו ופיכול שר צבאו.
ג. קבוצה מאוהביו ושר הממונה על המס.
ד. פיכול שר צבאו בלבד.

א. כשמגיע לפרק אבותיו ידאג 10 שנים לפניהם ו-10 שנים לאחריהם.
ב. כשמגיע לפרק אבותיו ידאג 5 שנים לפניהם ו-5שנים לאחריהם.
ג. כתשובה ב' אלא שזהו רק כשמגיע לפרק אביו.
ד. כתשובה ב' אלא שזהו רק כשמגיע לפרק אימו.

א. כתובה על סך 100,000,000 שקל.
ב. שרשאית ליטול שני גדיי עיזים בכל יום.
ג. שרשאית ליטול חמישה גדיי עיזים בכל יום.
ד. שרשאית ליטול גדי אחד בכל יום.

א. בפסח.
ב. בסוכות.
ג. בפורים.
ד. בחנוכה.

א. שקודם צריך להנצל מהאויבים ואח"כ להתברך.
ב. שהצדיקים תחילתם יסורים וסופם שלווה לכן הקדים קללת אוררים.
ג. אין כאן טעם מיוחד.
ד. שחשב שעשו עומד מולו לכן הקדים ארור לברוך.

א. תורכיה.
ב. איי מלטה.
ג. אפריקה.
ד. איטליה של יון.

א. שעשו רוצה להרוג את יעקב.
ב. שימותו שניהם ביום אחד.
ג. שלא ירש עשו עם יעקב את הארץ.
ד. שסופו של עשו לאבדון.

א. ישמעאל.
ב. הגר.
ג. נביות.
ד. לבן.

א. 30
ב. 32
ג. 25
ד. 27

א. הוסיף עוד סוגי ע"ז לעבדם.
ב. גרש את הראשונות וגרם להם עוגמת נפש.
ג. שלא גרש (את נשיו) הראשונות ורשעה היינו מרשעת.
ד. גרם לעוגמת נפש עקב צפיפות בביתו.