yeshiva.org.il


תנ"ך חומש בראשית ויצא פרשת ויצא א'

מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט ורש"י לפרשת ויצא

א. גורמת לו לעגמת נפש.
ב. גורמת לאנשי המקום להתחיל לדאוג.
ג. גורמת שיתפנה הודה זיוה והדרה.
ד. גורמת לביטול תורה.

א. בהר ההר.
ב. בהר המוריה.
ג. בהר סיני.
ד. בהר הגלבוע.

א. שהיה גדול הדור.
ב. שיצחק מצד הגבורה ובודאי לא יחטא.
ג. שכהו עיניו והרי הוא כמת ויצר הרע פסק ממנו.
ד. שהוא עולה תמימה.

א. שק מלח נפל בבאר ולא רצו הצאן לשתות.
ב. משאבת המים התקלקלה.
ג. לא היו מים בבאר.
ד. שהיתה אבן גדולה וכבדה על פי הבאר.

א. שלא ישן 14 שנה בבית המדרש.
ב. שקפצה לו הדרך.
ג. שלא שכח מתלמודו כשהיה בבית לבן.
ד. שגלל את האבן כמו שמעבירין הפקק מעל פי צלוחית.

א. שראה ברוח הקדש שאין רחל נכנסת עימו לקבורה.
ב. שבא בידיים ריקניות.
ג. ראה ברוח הקדש שהוא יגרום למותה ולא ידע כיצד.
ד. תשובות א' ב' נכונות.

א. שרחל יפה יותר מלאה.
ב. שלאה יפה יותר מרחל.
ג. אם תמשיכי לבכות ירדו לך דמעות.
ד. שני בנים לרבקה ושתי בנות ללבן הגדולה לגדול והקטנה לקטן.

א. רצתה שלאה תהיה גם מארבע האמהות.
ב. שלא תכלם אחותה.
ג. אמרה איני כדאית להנשא לצדיק כיעקב.
ד. שלא יכלם לבן אביה ברגע שיתפסוהו ברמאותו.

א. כיוון שהודה יהודה במעשה תמר.
ב. שנטלה יותר מחלקה, שהוא בן רביעי ולכל אחת מהאמהות אמורים היו להיות 3 בנים.
ג. כיון שיצא מיהודה מלך המשיח שעתיד לגאול גאולה שלמה.
ד. כיוון שהיא כבר נחשבת משפחה ברוכת ילדים.

א. שכתוב "ותגד לאביה" מכאן שלא היו לה אחים.
ב. שכתוב "וירץ לבן" הוא עצמו, מכאן שלא היו לו בנים.
ג. ששלח ביתו עם הצאן ואילו היו לו בנים היה שולחם.
ד. שהסכים לקבל את יעקב לעבודה מכאן שלא היו לו בנים.

א. כדי שיעלו המים ויהיה לצאן קל לשתות.
ב. שהמקלות היו מנומרות וכשבאות הצאן לשתות רואות את המקלות, וכשמתעברות יולדות כיוצא בו.
ג. ליתן טעם טוב במים.
ד. כבשה שתהיה שובבה יהיה מזומן לו מקל להכותה.

א. 100 פעמים.
ב. 50 פעמים.
ג. 250 פעמים.
ד. 1000 פעמים.

א. כיוון שגנבה את התרפים.
ב. מקללתו של יעקב.
ג. כיוון שזלזלה ביעקב.
ד. שענתה לפני אחותה לאה הגדולה ממנה "ותען רחל ולאה".

א. אלו בניו שהיו לו אחים נגשים אליו לצרה.
ב. אלו המלאכים שהיו לו אחים נגשים אליו לצרה.
ג. ומדרשו "לאחיו" על אחיו דהיינו עשו.
ד. מי שבא בברית קרוי אח.

א. סנדביץ'.
ב. בשר.
ג. ארוחה.
ד. לחם.