yeshiva.org.il


הלכה הלכות חנוכה הגדרת המצוה

מקורות ללימוד לפני המבחן:
מקראי קודש של הרב הררי.
אין ללמוד מהמבחנים פסק הלכה למעשה.

א. ההדלקה.
ב. ההנחה.
ג. לפי השו"ע - ההדלקה, ולפי הרמ"א - ההנחה.
ד. לפי השו"ע - ההנחה, ולפי הרמ"א - ההדלקה.

א. כן.
ב. לא, מפני הרואים שיחשבו שלא הדליק לשם מצווה.
ג. רק לפי השו"ע.
ד. רק לפי הרמ"א.

א. כן.
ב. בתנאי שמגביהים את הנר ומניחים אותו שוב, אך אין צורך לכבותו.
ג. בתנאי שמכבים את הנר ומדליקים אותו שוב, אך אין צורך להגביהו.
ד. בתנאי שמגביהים ומניחים, וגם מכבים ומדליקים.

א. כדי שידלוק חצי שעה.
ב. כדי שידלוק 20 דקות.
ג. 27 סמ"ק.
ד. 54 סמ"ק.

א. כן.
ב. לא.
ג. רק לפי השו"ע.
ד. רק אם מוסיף כמות שמספיקה כשלעצמה, ללא השמן שכבר נמצא בנר - יש אומרים שהדבר מועיל.

א. כן.
ב. לא.
ג. רק אם בשעת ההדלקה היה הנר ראוי לדלוק כשיעור הראוי, וקרה דבר בלתי צפוי.
ד. רק אם ידליק שוב, ואז יצא ידי חובה למרות שבירך כבר על ההדלקה הראשונה.

א. כן.
ב. לא.
ג. רק לפי השו"ע.
ד. רק לפי הרמ"א.

א. שיעור תוך כדי דיבור.
ב. חצי שעה.
ג. עד צאת הכוכבים.
ד. אין צורך להישאר.