yeshiva.org.il


הלכה הלכות חנוכה אורח, ערב שבת ומוצאי שבת

מקורות ללימוד לפני המבחן:
מקראי קודש של הרב הררי.
אין ללמוד מהמבחנים פסק הלכה למעשה.

א. בעל הבית.
ב. בני הבית הגדולים.
ג. למנהג הספרדים - א', ולמנהג האשכנזים - ב'.
ד. למנהג האשכנזים - א', ולמנהג הספרדים - ב'.

א. לא.
ב. אינו צריך להדליק, אך צריך להשתתף בפרוטה בהוצאות עם בעל הבית.
ג. רק אם לא מדליקים עבורו בביתו.
ד. רק אם לא מדליקים עבורו בביתו - צריך להשתתף בפרוטה.

א. כן.
ב. לא.
ג. לפי המשנה ברורה.
ד. לפי הרב אליהו.

א. לא.
ב. אינו צריך להדליק, אך צריך להשתתף בפרוטה בהוצאות עם בעל הבית.
ג. רק אם לא מדליקים עבורו בביתו.
ד. רק אם לא מדליקים עבורו בביתו - צריך להשתתף בפרוטה.

א. בחדר שבו הוא ישן.
ב. בחדר שבו הוא אוכל.
ג. בפתח הבית.
ד. יש אומרים א' ויש אומרים ב'.

א. ידליק היכן שסועד, אלא אם יודע שיחזור לביתו עד חצי שעה לאחר צאת הכוכבים.
ב. יחזור לביתו, או שיבקש מאחד מבני ביתו שידליק עבורו.
ג. למנהג האשכנזים - א', ולמנהג הספרדים - ב'.
ד. למנהג הספרדים - א', ולמנהג האשכנזים - ב'.

א. אף אחד.
ב. הפוסק כשו"ע.
ג. הפוסק כרמ"א.
ד. מי שנמצא במקום שבו אין יהודים.

א. כן.
ב. לא.
ג. רק אם שמו שמן בכמות כפולה.
ד. לפי השו"ע - א', ולפי הרמ"א - ב'.

א. נר חנוכה.
ב. נר שבת.
ג. לפי השו"ע - א', ולפי הרמ"א - ב.
ד. לפי השו"ע - ב', ולפי הרמ"א - א'.

א. נר חנוכה.
ב. נר שבת.
ג. אם יש לו מקור אור אחר - ידליק נר חנוכה, ואם לא - נר שבת.
ד. ידליק את הנר בשביל שתי המצוות, ויברך גם על נר חנוכה וגם על נר שבת.

א. נר חנוכה.
ב. הבדלה.
ג. יש בכך דעות חלוקות.
ד. יעשה כפי שירצה.