yeshiva.org.il


גמרא חולין מבחן דפים ב'-ט"ז

מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת חולין, דפים ב'-ט"ז

א. בחולין שנעשו על טהרת קודש מותר לכתחילה - ובקדשים פסול.
ב. בחולין שנעשו על טהרת קודש מותר לכתחילה - ובקדשים אסור לכתחילה.
ג. בכל גווני מותר לכתחילה.
ד. בכל גווני לכתחילה לא ישחוט ובדיעבד שחיטתו כשירה.

א. מחלוקת: לאביי אסור ולרבא מותר.
ב. לכו"ע מותר.
ג. לכו"ע אסור.
ד. איבעיא דלא איפשיטא.

א. לכו"ע סומכין עליהן.
ב. לכו"ע אין סומכין עליהן.
ג. תלוי: איסור לאו סומכין - לאו שיש בו כרת אין סומכין.
ד. מחלוקת: לת"ק סומכין ולר"א ולר' שמעון ב"ג אין סומכין.

א. לכתחילה מורין לו שלא יביא ואם הביא נוטלין ממנו.
ב. מחלוקת: לת"ק אין מקבלין ולר"ש בר"י משום ר' שמעון מקבלין.
ג. לכו"ע אין מקבלין.
ד. לכו"ע מקבלין.

א. לאכול פירות ערלה.
ב. לאכול ירקות קודם מעשר אם דעתו להפריש מהם אח"כ.
ג. לאכול ירקות ושאר פירות חוץ מדגן תירוש ויצהר ללא מעשר.
ד. לאכול ירקות ופירות ואפי' דגן תירוש ויצהר ללא מעשר.

א. מעיקר הדין פטור ממעשר אבל בעל נפש יחמיר על עצמו.
ב. תלוי: לקחו מתחילה לבהמה פטור - לקחו מתחילה לאדם חייב לעשרו.
ג. בכל גווני חייב במעשר.
ד. בכל גווני פטור ממעשר.

א. בכל גווני ואף בישנה ששחט בה בהמות לעכו"ם.
ב. בחדשה שעדיין לא נשתמש בה כלל.
ג. בחדשה ששחט בה בהמות לעכו"ם.
ד. בחדשה שחתך בה עצים לעכו"ם.

א. שידע לחתום שמו אם ישב בדין או לעדות.
ב. שידע לדבר בשבעים לשון.
ג. שידע כל דיני כתיבת סת"ם.
ד. שידע לכתוב בשבעים לשון.

א. דינם שוה לכל דבר.
ב. ספק סכנה חמיר מספיקא דאיסורא.
ג. ספק איסור חמור מספק סכנה.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

א. כיון דאזלי' בתר רובא כ"ש דאזלי' בתר חזקה.
ב. מסברא - דהעמד דבר על חזקתו ואין לנו לבדות ההשתנות.
ג. מדחזי' שהכהן מסגיר הבית אחר יציאתו ולא חייש דילמא בציר שיעורי'.
ד. הלכה למשה מסיני.

א. דכ' בה כפרה כקדשים.
ב. דכ' "הערופה" וילפי' דבעי' כשהיא שלימה.
ג. לרב ששת ילפי' מדכ' הערופה ולרב ינאי דכפרה כ' בה כקדשים.
ד. הלכה למשה מסיני.

א. מדחזי' שסומכין על השחיטה ולא חיישי' שמא במקום נקב קא שחיט.
ב. מדאזלי' בתר חזקה - כ"ש דאזלי' בתר רובא בכה"ג.
ג. הלכה למשה מסיני.
ד. מדחזי' דהורג את הנפש חייב מיתה ולא חיישי' דילמא טריפה הוי.

א. תלוי: בשחיטת חולין כשירה, בשחיטת קדשים פסולה.
ב. לכו"ע פסולה.
ג. לכו"ע כשירה.
ד. מחלוקת: לרב נתן כשירה ולרבנן פסולה.

א. ששחיטתן כשירה.
ב. שיש להם נאמנות לענין עדות.
ג. שמקבלין מהן קרבן.
ד. שאין מורידין אותן לבור.

א. צריך להפריש מעשר ראשון ואין צריך להפריש תרומה גדולה.
ב. צריך להפריש שניהם.
ג. אין צריך להפריש כלל.
ד. צריך להפריש שניהם אך אינו חייב ליתנם לכהן וללוי.

א. לכו"ע מחלוקת: לרבנן אסורין לר' יהודה מותרין.
ב. לרב - לרבנן אסורין לר"י מותרין ולשמואל לכו"ע אסור.
ג. לרב לכו"ע מותר - ולשמואל לכו"ע אסור.
ד. לכו"ע אסור.

א. לכו"ע מותר.
ב. לכו"ע אסור.
ג. מחלוקת: לר' מאיר מותר ולר' יהודה ור' יוחנן אסור.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

א. במחובר לקרקע ואליבא דר' חייא.
ב. במחובר לקרקע ואליבא דרבי.
ג. בתלוש ולבסוף חיברו ואליבא דכו"ע.
ד. בתלוש ולבסוף חיברו ואליבא דרבי.

א. לכו"ע דינו כתלוש.
ב. לרבא - מחלוקת תנאים אי הוה תלוש או מחובר ולר"פ לכו"ע דינו כתלוש.
ג. לרבא לכו"ע דינו כמחובר ולרב פפא לכו"ע דינו כתלוש.
ד. מדאורייתא דינו כמחובר ומדרבנן דינו כתלוש.

א. פסולה.
ב. כשירה - ומותר לשחוט כן לכתחילה.
ג. לכתחילה לא ישחוט כן ואם שחט שחיטתו כשירה.
ד. תלוי: בבהמה פסולה ובעוף כשירה.