yeshiva.org.il


תנ"ך חומש שמות בשלח פרשת בשלח א'

מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט ורש"י לפרשת בשלח

א. חלק אחד מחמשה יצא.
ב. חלק אחד מחמישים יצאו.
ג. חלק אחד מחמש מאות יצאו.
ד. חלק אחד מ55 יצאו.

א. ידע שלא יוותרו בנ"י על ארונו שיצא כעת מחוץ למצרים.
ב. לא רצה יוסף שיוציאו ארונו כעת, שרצה להתפלל עליהם כל שנות השעבוד.
ג. אמר יוסף – לי היה סיפק בידי שהייתי שליט במצרים אבל בני לא יניחום המצרים.
ד. רצה יוסף שיזכרוהו המצריים ולא ישעבדו בבני ישראל בחזקה.

א. רצו לאמר שלום אחרון לפרעה ושהם מצטערים שאינם יכולים להשאר.
ב. רצו להלחם במצרים ולבוז ולרוקן את כולה.
ג. כדי להטעות את פרעה שיאמר טועים הם בדרך.
ד. להראות שאין הם פוחדים מהמצריים וכונתם היתה שלא ירדפו אחריהם.

א. קשרו עבדים למרכבות והיו דוהרים איתם.
ב. שכרו אותם מארץ כוש.
ג. מ"הירא את דבר ה'."
ד. ממה שגנבו לעם ישראל.

א. ברוח מערבית.
ב. ברוח צפונית.
ג. ברוח קדים.
ד. ברוח צפונית מערבית מתונה.

א. שיבוזו ישראל ביזה שניה.
ב. שרצו ישראל לעשות חסד ולקבור את המצריים.נפש.
ג. לא יכל שר הים לסבול את המצרים בתוך המים לכן פלטם.
ד. כדי שלא יאמרו ישראל כשם שאנו עולים מצד זה כך הם עולים מצד אחר וירדפו אחרינו.

א. תביאמו בעולם הזה, ותטעמו לתחית המתים.
ב. אז ישיר משמע לעתיד.
ג. "ויקח משה את עצמות יוסף" וכי למה לקחם אלא ודאי שעתידים לחיות בתחית המתים.
ד. התיצבו בעולם הזה, וראו את ישועת ה' בתחית המתים.

א. שהוא נותן שפע טוב לכל העולם.
ב. שעתיד להברא בשתי ידיים והעולם נברא ביד אחת.
ג. שעל ידו נמחלים עוונותינו.
ד. שמטיל אימה ופחד על אויבינו.

א. רצו להנפש מעט ליד החוף.
ב. רצו לספור את המצרים לראות שאכן כולם מתו.
ג. חשש שמא ישלחו המצרים תגבורת נוספת לכן זרזם.
ד. שעטרו מצריים את סוסיהם בתכשיטים והיו בוזזים אותם ישראל.

א. שהיה צריך ללקוט ביום השישי כמות כפולה מיום רגיל.
ב. שהיה משונה משאר מאכלים שנבלע כולו באיברים.
ג. שהיו לוקטים כיום רגיל ובמדידה היו מוצאים כפול, שהיתה בו ברכה.
ד. ביום השישי טוב לקרוא פרקי משניות.

א. את הלחם שלא כהוגן ואת הבשר כהוגן.
ב. הפך תשובה א'.
ג. את שניהם שלא כהוגן, שהיו להם בהמות והיו יכולים לחיות גם בלי לחם.
ד. את שניהם כהוגן שאלו אלא שהיו צריכים לבקש ולא להתלונן.

א. ע"י ניסים שהקב"ה עושה להם תדיר.
ב. שהשלו היה נמס בשדה ונעשה נחלים ושותים ממנו אומות העולם ויודעים שבחן של ישראל.
ג. שהמן היה נמס בשדה ונעשה נחלים ושותים ממנו אילים וצבאים וצדין אותם אומות העולם וטועמים בהם טעם מן ויודעים שבחן של ישראל.
ד. ע"י החסד שעושים ישראל עם חבריהם.

א. מצוות מעשרות.
ב. מצוות הפרשת חלה.
ג. מצוות תלמוד תורה.
ד. מצוות השבּת.

א. המן – מין עוף שמן מאוד, השלו – הוא הלחם והם גרגירים עגולים בצבע לבן.
ב. השלו – הוא תרנגול הבר, המן – הוא הלחם והיה עשוי מחיטה מלאה.
ג. המן – הוא הלחם והיה עגול כזרע הכוסבר ולבן, השלו – מין עוף שמן מאוד.
ד. השלו - מין יונה שמנה מאוד, המן - צורתו וטעמו משתנים לפי רצון האוכל.

א. מכאן אמרו יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך.
ב. שצריכים 3 לעבור לפני התיבה בתענית ציבור.
ג. ששני אחים יכולים להיות שליחי ציבור יחד.
ד. מכאן שמורא רבך כמורא שמיים.

א. 43 ביצים ו -2 חומשין.
ב. 24 סאין.
ג. .36 ביצים.
ד. שתי סאין ומחצה.