yeshiva.org.il


תנ"ך חומש שמות משפטים פרשת משפטים ב'

מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט, רש"י ושפתי חכמים לפרשת משפטים

א. לפניהם ולא לפני נשים.
ב. לפניהם ולא לפני עכו"ם.
ג. לפניהם ולא לאחריהם דהיינו שאסור לזלזל בדברי תורה.
ד. שיהיו נגד פניך תמי

א. מתחייב שלא יקח עבד אחר על עבדו זה.
ב. מתחייב במזונות אשתו ובניו.
ג. מתחייב לאוהבו כגופו ולכבדו יותר מגופו.
ד. מתחייב לממן לו חתונה הראויה לו לפי כבודו.

א. ודאי, שהרי כתוב אל הדלת או אל המזוזה.
ב. אין המזוזה כשרה לרצוע עליה.
ג. אם הניח חצי אוזן בדלת ורצע במזוזה יוצא אף לכתחילה.
ד. רוב אזנו בדלת ורצע במזוזה לכ"ע יצא.

א. כן, ק"ו ומה עבד כנעני יוצא בשן ועין עבד עברי לא כל שכן.
ב. אין יוצאים אלא משלם דמי השן.
ג. נותן לו חופשה קצרה של סוף שבוע וחוזר.
ד. הדין הוא שיוצא אלא שהיום שישנה אפשרות לשיניים תותבות לא יצא.

א. משלמת 6,000 ₪ ויוצאת.
ב. משלמת 2,000 ₪ ויוצאת.
ג. משלמת 4,000 ₪ ויוצאת.
ד. משלמת 12,000 ₪ ויוצאת.

א. לנוס למצריים עד מות הכהן הגדול.
ב. לנוס לא"י עד...
ג. למחנה לויה.
ד. צריך לשבת מחוץ למחנה כמצורע.

א. סקילה.
ב. הרג (סיף).
ג. חנק.
ד. שריפה.

א. חייב.
ב. אינו חייב.
ג. אם היה העבד כטבי עבדו של רשב"ג חייב עליו.
ד. מחלוקת רב ושמואל אם א' או ב'.

א. מיתתו בחנק בידי בית דין שכתוב "וגם בעליו יומת".
ב. מיתתו בסיף בידי בית דין שכתוב "וגם בעליו יומת".
ג. מיתתו בידי שמיים.
ד. חייב לגלות לערי מקלט.

א. בעל השור משלם 500 זוז ודיו.
ב. בעל השור משלם 30 שקלים בגזרת הכתו
ג. בעל השור משלם 20 שקלים בגזרת הכתוב.
ד. בעל השור משלם 1000 זוז שהרי מועד הוא.

א. החמור אשם שהיה לו להסתכל לאן הוא הולך, לכן ישלם בעל החמור בעד ניקוי הבור מהרסיסים ועל הוצאת החמור.
ב. בעל החמור אשם שלא היה לו להניח כלי השווה 200,000₪ על דבר השווה 1000₪ וכיון שפשע לא ישלם בעל הבור מאומה.
ג. בעל הבור חייב על החמור בלבד ולא על הכלים שנאמר "חמור" ודרשו ולא כלים.
ד. בעל הבור משלם הכל.

א. מוסיף לו על הנבלה 3500₪ כדין שור תם המשלם חצי נזק.
ב. משלם נזק שלם דהיינו נוסף על הנבלה עוד 8500₪.
ג. נותן לו את השור החי ודיו שאין התם משלם מביתו, דהיינו מעבר לשוויו של השור התם.
ד. כתשובה א' אלא שכאן היות והשור הנוגח היה פשוט, שהיה שווה 1000₪ ביחס ל-10,000, משלם גם בושת לבעל השור.

א. רשאי.
ב. אינו רשאי.
ג. רק מחצית הנזק יכול לשלם בכסף והשאר בקרקע.
ד. 80% מהנזק יכול לשלם בכסף אבל 20% חייב לשלם בקרקע.

א. נאמרה בשומר חינם ופטור בגניבה ואבידה ואונס.
ב. נאמרה בשואל וחייב בגניבה ואבידה ובאונסין.
ג. נאמרה בשוכר וחייב בגניבה ואבידה ופטור באונס.
ד. נאמרה בשומר שכר וחייב בגניבה (ואבידה) ופטור באונס ע"י שבועה.

א. באונס כזה משלם.
ב. אינו משלם בשום אונס.
ג. תלוי בסוג השועל.
ד. באונס זה פטור, שמלאך המוות מה לי הכא מה לי התם, וה"ה לשועל.

א. "כל" לרבות העניים.
ב. הוא הדין לכל אדם.
ג. "כל" לרבות גויים.
ד. "כל" לרבות קטנים שאינם יתומים.

א. לא תאחר מליתנו.
ב. לא תשנה סדר הפרשתן.
ג. לא תאחר מלקטוף הביכורים בזמנם.
ד. לא תאחר מלאכלו, שעתיד האדם לתת את הדין על מה שלא נהנה מהעוה"ז.

א. חובה עליו לפרוק.
ב. על זה נאמר "וחדלת".
ג. אם החמור נראה בריא וחזק אין שום חיוב.
ד. עליו לשלם לו דמי המשא, כמעשהו של ר' ישמעאל במסכת בבא מציעא.

א. מצות מילה שהיא עשה נצטוה בה אברהם לכן היא נותנת כח לכל העשה וגוברת על כל לא תעשה.
ב. כי העשיה שייכת לצדיקים ולא תעשה לפחותים ולכן גובר העשה.
ג. שבכל מצות עשה ישנה מצות לא תעשה והם שניים הדוחים מצות לא תעשה יחידי.
ד. גזרת הכתוב היא.

א. נאמרה כסדר לאחר פרשת משפטים.
ב. נאמרה כבר במצרים שנאמר "תעבדון את...".
ג. לאחר עשרת הדברות בז' בסיון.
ד. קודם עשרת הדברות בד' בסיון.