yeshiva.org.il


תנ"ך חומש שמות תרומה פרשת תרומה א'

מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט ורש"י לפרשת תרומה

א. אברהם שתל ארזים במדבר שידע שיבואו בניו לשם ויבנו משכן.
ב. יעקב הביא ארזים למצרים ונטעם וציוה לבניו ליטלם עמהם.
ג. בדרך נס צמחו להם ארזים (מדרש).
ד. תיבתו של נח נחה במדבר ופרקוה ועשו ממנה משכן.

א. שתי אבני שהם לאפוד, 12 אבני מילואים לחושן.
ב. 12 אבני שהם לאפוד, שתי אבני מילואים לחושן.
ג. שתי אבני שהם לחושן, 12 אבני מילואים לאפוד.
ד. שתי אבני שהם לציץ, אבן מילואים אחת בכל פעמון של המעיל.

א. התיך הזהב ושפך על העץ בפנים ואח"כ שפך מבחוץ, נמצא כלי מצופה.
ב. התיך כמות זהב גדולה והטביל ארון העץ בתוך הזהב.
ג. טחן הזהב והעץ וערבם ואמר שם ונוצר בדרך נס ארון מצופה.
ד. בנה 3 ארונות שניים של זהב ואחד של עץ, נתן של עץ בתוך של זהב ושל זהב בתוך של עץ וחפה שפתו העליונה בזהב.

א. כתר כהונה.
ב. כתר מלכות.
ג. כתר עשירות.
ד. כתר תורה.

א. שתי אצבעות.
ב. שלוש אצבעות.
ג. טפח.
ד. טפח וחצי.

א. שני טפחים.
ב. טפח.
ג. טפח וחצי.
ד. חצי טפח.

א. ביום ראשון.
ב. ביום שישי.נפש.
ג. ביום שבת.
ד. בחצות הלילה של יום שלישי.

א. שכתוב "מקשה", מכאן שנתקשה משה ונעשתה מאליה.
ב. שהיתה מסובכת ביותר (כפתורים ופרחים) ואין שום אפשרות אלא שתיעשה מאליה.
ג. שכתוב "ממנה יהיו", מהזהב עצמו תצא המנורה מאליה.
ד. כיוון שלא נכתב תעשה אלא תיעשה.

א. לא היו רגליים למנורה אלא היתה מונחת על הרצפה.
ב. 5 רגליים כמנין אותיות מנורה.
ג. 3 רגליים.
ד. 4 רגליים כמנין אותיות חכמה (שהמנורה רומזת לה).

א. אין ידוע אם הספרה 4 חוזרת למנורה ואז צריך 4 מנורות או חוזרת לגביעים וצריך 4 גביעים.
ב. אם הכונה שקדים שיהיו בצורת שקדים או הכונה להניח שמן שקדים.
ג. אין ידוע אם הגביעים צריכים להיות משוקדים (מצוירים) או כפתוריה ופרחיה משוקדים.
ד. מדוע כתוב כפתוריה ופרחיה (שלה) הרי יודעים אנו שבמנורה אנו עסוקים.

א. 7 מינים ו-6 חוטים בכל חוט ס"ה 42 חוט.
ב. 4 מינים ו-6 חוטים בכל חוט ס"ה 24 חוט.
ג. 3 מינים ו-4 חוטים בכל חוט ס"ה 12 חוט.
ד. 2 מינים ו-12 חוטים בכל חוט ס"ה 24 חוט.

א. ע"י לולאות וקרסי נחושת.
ב. תופרן במחט זו בצד זו.
ג. ע"י רוכסן שיוכלו לפרקן במסעות.
ד. ע"י דבק מיוחד שנעשה מחיה הנקראת תחש.

א. מעל ומתחת לבריח התיכון בתוך הקרשים.
ב. מבחוץ היו בולטות ולא היו נראות בתוך המשכן.
ג. מבפנים היו בולטות והיו נראות בתוך המשכן והצד החיצון חלק.
ד. העליון היה בולט מבחוץ, והתחתון היה בולט מבפנים ונראה מפנים המשכן.

א. לכסות את ארון העדות.
ב. להבדיל בין הקדש ובין קדש הקדשים.
ג. היתה מכסה רביעי על המשכן.
ד. לכסות את המנורה במסעות.

א. 3 אמות.
ב. היו דבוקים זה בזה.
ג. 5 אמות.
ד. שתי אצבעות.