yeshiva.org.il


תנ"ך חומש שמות ויקהל פרשת ויקהל א'

מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט ורש"י לפרשת ויקהל

א. ב-יא' בתשרי.
ב. ב-י' בתשרי.
ג. ב-ט' בתשרי.
ד. ב-יב' בתשרי.

א. לומר שאין לבנות את המשכן בחיפזון אלא במנוחה ובישוב הדעת.
ב. אילו כתב אזהרת שבת בתוך המשכן הייתי אומר שאסור לעסוק בבניית המשכן בשבת, עכשיו שכתב לפניו ודאי שמותר.
ג. שמלאכת המשכן אינה דוחה את השבת.
ד. לומר לך כל השומר את השבת מעלה עליו הכתוב כאילו בנה את המקדש.

א. מכסה עורות האלים והתחשים.
ב. יריעות העיזים.
ג. אלו יריעות תחתונות הנראות בתוכו.
ד. כל המשכן כפשוטו.

א. בית.
ב. מעון.
ג. מסך וסכך.
ד. זבול.

א. שהיו לו פנים לכאן ולכאן שהיה עשוי כמין תיבה פרוצה.
ב. מי שהיה אוכלו מראה פנים לכל אדם.
ג. מי שאוכלו נכנס לפני ואולי גם לפנים.
ד. מי שאוכלו יכול להראות 70 פנים בתורה.

א. וילון שלפני המזרח (בפתח המשכן).
ב. וילון שבמערב.
ג. אחד הפתחים שבצפון.
ד. אחד הפתחים שבדרום.

א. אלו בגדי הכהן הגדול.
ב. אלו בגדי כהן הדיוט.
ג. לכסות את הארון, השולחן, המנורה, והמזבחות בשעת סלוק מסעות.
ד. אלו בגדי כהן גדול שבלו שאע"פ שאינם בשימוש צריך לגונזם ושורדים לעד.

א. העז עצמה היתה מוציאה צמר טווי.
ב. שמעל גבי העיזים טווין את הצמר.
ג. שצמר העז קשה לטוויה.
ד. שטוו אותם ביד, ללא מכונת טויה.

א. את המנורה ואת כל כליה.
ב. אבני שהם אבני מילואים וגו'.
ג. את הכיור ואת כנו.
ד. את השולחן ואת כליו.

א. זהב.
ב. כסף.
ג. נחושת.
ד. ברזל.

א. 50 קרסי זהב.
ב. 50 קרסי נחושת.
ג. 70 קרסי נחושת.
ד. 20 קרסי זהב.

א. ½ 2 אמות אורך, ½ 1 אמות רוחב.
ב. 3 אמות אורך, 2 אמות רוחב.
ג. 4 אמות אורך, 3 אמות רוחב.
ד. 2 אמות אורך ואמה אחת רוחב.

א. עשוי נחושת ומצופה זהב.
ב. עשוי מכסף ומצופה זהב.
ג. עשוי מעצי אלונים ומצופה זהב.
ד. עשוי מעצי שטים ומצופה נחושת.

א. נחושת.
ב. זהב.
ג. כסף.
ד. פלדה.

א. כסף.
ב. ברזל.
ג. נחושת.
ד. פלדה.

א. ראש השנה.
ב. ביום א דפסח.
ג. פסח שני היה.
ד. למחרת יו"כ.