yeshiva.org.il


תנ"ך חומש שמות ויקהל פרשת ויקהל ב'

מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט, רש"י ושפתי חכמים לפרשת ויקהל

א. שאין אדם עובר על הבערה בשבת אא"כ עבר לפניה בלאו.
ב. שאם עבר אדם על מלאכת הבערה, לאוים רבים יצאו ממנו.
ג. שאין היא כשאר לאוין דעלמא, אלא חייב עליה כרת וסקילה.
ד. שאין אדם חייב עליה כרת וסקילה כשאר מלאכות אלא היא כשאר לאוין בעלמא.

א. ללמד שהאש נחלקת לכמה וכמה גוונים.
ב. ללמד שנחלקת לכמה איסורים, כרת, סקילה, חטאת.
ג. שאם עשה כמה מלאכות בהעלם אחד (בלא ידיעה) חייב על כל אב מלאכה ומלאכה.
ד. שאם עשה כמה מלאכות בהעלם אחד חייב רק חטאת אחת, ופרוש לחלק שנחלקה חטאת אחת והתחייב עליה.

א. היכן שכתוב "זה הדבר" הוא בהקהל.
ב. היכן שכתוב "לאמר" הוא בהקהל.
ג. כל האמירות היו בהקהל.
ד. שאר אמירות לא היו בהקהל.

א. יריעות תחתונות הנראות בתוכו.
ב. אהל יריעות העיזים העשוי לגג.
ג. מכסה עורות האלים והתחשים.
ד. אהלו של משה רבנו.

א. אלו בגדי השרד שמכסים בהם את הכלים.
ב. יריעות תחתונות הנראות בתוכו.
ג. מכסה יריעות העיזים.
ד. מכסה עורות האלים והתחשים.

א. באיוב.
ב. בירמיה.
ג. בישעיה.
ד. בהושע.

א. לנוי.
ב. השמן והפתילות נתונים בהם.
ג. הם המלקחיים.
ד. הם נרות שעווה הנתונים בעזרה.

א. שצריך לערב בו סממנים שידלק היטב.
ב. שצריך להשמיע קולות ערבים בעת הפקתו שידלק היטב.
ג. לדעת היכן ליטוע עצי זית שיוציאו שמן משובח.
ד. שהוא משונה משאר שמנים שמגרגרו בראש הזית והוא כתית וזך.

א. כ' אמה לכל צד.
ב. טו' אמה לכל צד.
ג. יז' אמה לכל צד.
ד. יט' אמה לכל צד.

א. זכר.
ב. נקבה.
ג. פעמים זכר ופעמים נקבה.
ד. זוהי מילה מיוחדת ולא הכריעו בה חכמים.

א. לחזק הקרשים אחד עם משנהו.
ב. לתקוע ולקשור בהם סופי יריעות שלא ינועו ברוח.
ג. למנוע טלטול הכלים בעת המסעות.
ד. לחבר את יריעות המשכן האחת אל חברתה.

א. צמיד.
ב. מילת צחוק.
ג. תכשיט לאף.
ד. תכשיט לאוזן.

א. במלאכת המשכן בתחילה ובחנוכת המזבח בסופה.
ב. במלאכת המשכן ובחנוכת המזבח בסופה.
ג. במלאכת המשכן ובחנוכת המזבח בתחילה.
ד. במלאכת המשכן בסופה ובחנוכת המזבח בתחילה.

א. כיון שנתעצלו בחנוכת המזבח.
ב. כיון שנתעצלו בנדבת המשכן.
ג. כיון שנתעצלו בנדבת המשכן ובחנוכת המזבח.
ד. זהו קרי וכתיב והגם שנכתב חסר, כיון שנקרא מלא – אין להקפיד על כך.

א. "יחלץ עני בעניו".
ב. "עני ורש הצדיקו".
ג. "כי אמלט עני משוע".
ד. "ולא נכר שוע לפני דל".

א. 28 אמות אורך, 6 אמות רוחב.
ב. 30 אמות אורך, 4 אמות רוחב.
ג. 28 אמות אורך, 4 אמות רוחב.
ד. 32 אמות אורך, 4 אמות רוחב.

א. כיון שהיה גם תלמיד חכם.
ב. כיון שנתן נפשו על המלאכה יותר משאר החכמים.
ג. כיון שהיה ראש לכל החכמים.
ד. כיון שהיה מגדולי השבטים.

א. ½ 4 אמות.
ב. 3 אמות.
ג. ½ 2 אמות.
ד. ½ 1 אמות.

א. ½ 1 ארכו, ½ 1 רחבו.
ב. אמה ארכו ואמה רחבו.
ג. 2 אמות ארכו, ½ 1 רחבו.
ד. 3 אמות ארכו, 2 אמות רחבו.

א. נחושת.
ב. כסף.
ג. זהב.
ד. ברזל.