yeshiva.org.il


תנ"ך חומש ויקרא ויקרא פרשת ויקרא ב'

מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט, רש"י ושפתי חכמים לפרשת ויקרא

א. האם היה הפסק בין ויקרא לוידבר או שהיו בבת אחת.
ב. האם גם בפרשיות הקטנות (פרשה פתוחה או סתומה) שבתוך הדיבור היתה גם כן קריאה.
ג. האם הקריאה היתה גם להפסיק את הדיבור.
ד. האם גם בחלוקת הסדרות (פרשיות השבוע) שבתוך הדיבור היתה גם כן קריאה.

א. שקודם שיקריב צריך להיות אדם! עם דרך ארץ.
ב. מה אדם הראשון לא הקריב מן הגזל שהכל היה שלו, אף אנו כן.
ג. אדם למעט את הגויים (שאינם קרויים אדם) שאינם מקריבים קרבן נדבה.
ד. אם חשב להביא קרבן על שגגתו הרי התעלה למדרגת אדם שהיא הגבוהה ביותר.

א. מהמילה "תקריבו" בלשון רבים.
ב. מק"ו, מה אדם אחד שנדבו ליבו מקריב, שניים או יותר שנדבם ליבם לא כל שכן.
ג. שכתוב "לרצֹנו" לרצון אפילו בשותפות.
ד. שכתוב "מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן" הרי 3, לשלושה בני אדם.

א. אסור שיעלה שמן עם הקומץ כיון שנדבק בידיים.
ב. אסור שיעלה גרגיר מלח או קורט לבונה או כל דבר אחר מפני שמחסר את הקומץ.
ג. גזרת הכתוב היא שהקמיצה במלח בלבד ללא כל דבר נוסף.
ד. תשובות א' וג' נכונות.

א. י"א מושחן כמין כף יונית וי"א כמין נון יונית.
ב. י"א מושחן וחוזר ומושחן עד שיכלה כל השמן וי"א מושחן כמין כף יונית ושאר השמן נאכל לכהנים.
ג. י"א מושחן עד שיכלה כל השמן וי"א מושחן עד שיכלה שני שלישים מן השמן.
ד. י"א מושחן בזמן קצוב של אכילת פרס וי"א אין לדבר קצבה.

א. הכבש טבעו רגוע ומתון מה שאין כן העז לכן נחלקו.
ב. שאין אימורי הכבש והעז שוין, שהכבש אליתו (זנבו) קרבה.
ג. שאין אימורי הכבש והעז שוין, שהעז אליתו קרבה מה שאין כן הכבש.
ד. שאין אימורי הכבש והעז שוין, שהעז כליותיו קרבות מה שאין כן הכבש

א. קרבן שלמים.
ב. קרבן עולה.
ג. קרבן חטאת.
ד. תשובות א' ג' נכונות.

א. על דבר שיש בו לאו ומיתת בי"ד בלא כרת ועשה בשוגג כגון גונב נפש מישראל וזקן ממרה.
ב. על דבר שזדונו לאו וכרת.
ג. על דבר שאין בו אלא כרת כגון מילה ופסח.
ד. על כל עבירה שנעשתה בשוגג מתחייב חטאת.

א. כשהורה הוא לכהנים אחרים ועשו על פיו.
ב. כשסנהדרין טעתה בהוראתה לכהן הגדול..
ג. כשנעלם ממנו הדין ועשה הוא עצמו על פי שקול דעתו (על פי טעותו).
ד. שבתחילה עשה במזיד וחזר בו.

א. שהורו סנהדרין ועשו מעשה הם בעצמם ולא לקהל.
ב. שהורה המלך לסנהדרין ועשו על פיו.
ג. שהורו סנהדרין שלא כהלכה לקהל ועשו הקהל מעשה על פיהם.
ד. שהורו הסנהדרין למלך, ועשה המלך על פיהם שלא כדין.

א. שהכהן הגדול הוא כבן בית מה שאין כן הסנהדרין.
ב. ללמדך שכהן גדול שחטא עדיין הוא בקדושתו.
ג. כיון שהורו סנהדרין וחטאו כולם נסתלקה ח"ו הקדושה.
ד. כיון שנאמר פעם אחת בפרשה "פרכת הקדש" שוב לא צריך לחזור שוב בכל פעם.

א. כשרה.
ב. כיון שיש מחלוקת בדבר אוכל חציה ושורף חציה.
ג. פסולה.
ד. חטאת פנימית פסולה וחיצונית כשרה.

א. טעונה סמיכה.
ב. אינה טעונה סמיכה.
ג. רק בחטאת הבאה על איסורי שבת.
ד. רק בחטאות הנשרפות.

א. שנגע בדברים טמאים.
ב. שאכל דברים טמאים.
ג. שאכל קדשים או נכנס למקדש כשהוא טמא.
ד. שהביא קרבן אשם שלא לשמה.

א. חייב בקרבן שעבר על שבועתו.
ב. אינו חייב בקרבן אף שעבר על שבועתו.
ג. חייב בבושת.
ד. חייב 39 מלקיות.

א. שאם עלה למזבח ומורידים אותו נקרא כך.
ב. שאם עשיר הוא מביא על חטאתו כבשה או שעירה ואם הוא עני מביא תורים או בני יונה ועני יותר מביא עשירית האיפה.
ג. שאם עלה במשקלו הרבה ואח"כ ירד נקרא כך.
ד. שזה לא משנה אם מזים את דמו בראש המזבח או מתחת לסובב.

א. בעולה טעון מיצוי והזאה ובחטאת מיצוי בלבד.
ב. הפך תשובה א'.
ג. בעולה הזאה בלבד ובחטאת הזאה ומיצוי.
ד. בעולה מיצוי ובחטאת הזאה.

א. כיון שלא פגם לא מעל.
ב. כיון שהוא דבר שאינו נפגם הנהנה ממנו מעל.
ג. כיון שהוא דבר שאינו נפגם אין בו מעילה.
ד. לא יתכן שישתה בכוס ולא יפגמנה.

א. מביא אשם תלוי.
ב. מביא חטאת.
ג. מביא עולה.
ד. מביא חטאת תלויה.

א. אינו צריך לכלום שכבר נתכפר לו.
ב. אין מתכפר לו עד שיביא חטאת.
ג. אין מתכפר לו עד שיביא עולה שמנה.
ד. צריך להביא קרבן תודה על שנזכר וידע שחטא.