yeshiva.org.il


גמרא סנהדרין מבחן דפים פב-צז

מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא, רש"י ותוספות, על מסכת סנהדרין, דפים פב-צז

שאלות על גמרא ורש"י
א. נדה, שפחה, גויה, אישות.
ב. נשים, שבת, גזל, איסור נדה.
ג. נדה, שפיכות דמים, גבול, אישות.
ד. נדה, שחיטה, גזל, אבר מן החי.

א. טמא - באזהרה, ערל - מיתה, בעל מום - מלקות.
ב. טמא - באזהרה, ערל - מיתה, בעל מום - לרבי - מיתה, לרבנן - באזהרה.
ג. טמא - מיתה, ערל - אזהרה, בעל מום - לרבי - מיתה, לרבנן - באזהרה.
ד. טמא - לרבי - מיתה, לרבנן - באזהרה, ערל - מיתה, בעל מום - בזאהרה.

א. במיתה בידי שמים - בין תרומה טהורה ובין תרומה טמאה.
ב. תרומה טהורה במיתה, תרומה טמאה באזהרה.
ג. תרומה טמאה במיתה, תרומה טהורה באזהרה.
ד. באזהרה - בין תרומה טהורה ובין תרומה טמאה.

א. מותר, שנא' ואהבת לרעך כמוך.
ב. מותר, שנא' מכה אביו ומכה בהמה, מה מכה בהמה לרפואה פטור אף מכה אדם לרפואה פטור.
ג. אסור, דלשגגת חנק חששו.
ד. חייב, אף לרפואה אסור לחבול באביו.

א. אין הבן נעשה שליח חוץ ממסית.
ב. אין הבן נעשה שליח ואפי' מסית.
ג. הבן נעשה שליח, דבמקום מצוה אין איסור הכאה.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

א. בנו פטור אבל תלמידו חייב.
ב. חייב.
ג. בבנו פליגי ר' ישמעאל וחכמים ובתלמידו לכו"ע חייב.
ד. תלמידו הנמצא אצלו כבנו, לר' ישמעאל חייב ולחכמים פטור.

א. בעדות ראשונים.
ב. בעדות אחרונים.
ג. עדות שהעידו בפנינו גנב ושנים אומרים בפנינו אכל.
ד. בין בעדות ראשונים ובין בעדות אחרונים.

א. אם נחלק על היועץ של הבי"ד גם נחשב כזקן ממרא.
ב. אינו חייב אא"כ התייעץ עם חבירו ואח"כ נחלק עליהם.
ג. אם נחלק עליהם בעניני עיבור שנים וקביעת חודשים נקרא זקן ממרא.
ד. שאפי' אינו מופלא שבב"ד אלא מקטני הדיינים אפ"ה חייב משום זקן ממרא.

א. כי בזמנו לא ישבו החכמים במקומם בלשכת הגזית.
ב. כי לא נחלק עליהם בדבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת.
ג. כי הם אמרו מפי השמועה והוא אמר כך הוא בעיני.
ד. כי הוא והם אמרו מפי השמועה א"נ כי לא הורה הלכה למעשה.

א. שלשה, בלשכת הגזית - ע"א, בפתח העזרה - כ"ג, ובפתח הר הבית - כ"ג.
ב. שלשה, בלשכת הגזית - ע"א, בחיל - כ"ג, בפתח הר הבית - ג'.
ג. ארבעה, בלשכת הגזית - ע"א, בחיל - כ"ג, בפתח העזרה - ג', ובשערי ירושלים - ג'.
ד. שנים, בלשכת הגזית - כ"ג, ובפתח העזרה - ע"א.

א. המסית, בן סורר ומורה, זקן ממרא, עדים זוממין.
ב. בן סורר ומורה, מברך את השם, מחלל שבת, וסוטה.
ג. זקן ממרא, עובד ע"ז, עיר הנדחת, ושור הנסקל.
ד. עובד ע"ז, רוצח, גילוי עריות, ומחלל שבת.

א. אחר שנפטרה שרה.
ב. אחר ששבר אברהם את פסילי תרח אביו.
ג. אחר דבריו של שטן שאמר שמכל הסעודה שעשה לא הקריב לפניך כלום.
ד. אחר שהפיל אברהם את עצמו לתוך כבשן האש.

א. בין דקות ובין גסות פסולים.
ב. מגדלי גסות פסולים, מגדלי דקות כשרים.
ג. מגדלי דקות פסולים, מגדלי גסות כשרים.
ד. בין דקות ובין גסות כשרים.

א. משעת פקידה.
ב. משעת יצירה.
ג. משעה שעמד על דעתו.
ד. משעת יציאה.

א. סופו ליחרב.
ב. אש אוכלתו.
ג. מזיקין שולטין בו.
ד. אין הדרין בו זוכים להשראת השכינה.

א. חנני' מישאל ועזרי'.
ב. בלשאצר מלכא ושריו.
ג. חגי זכריה ומלאכי.
ד. דייני סנהדרי הגדולה.

א. חובל עולו של נבוכדנצר מפי שמנו של צדקיהו.
ב. חובל עולו של סנחריב מפני שמנו של חזקיהו.
ג. חובל עולו של בלשאצר מפני שמנו של דניאל.
ד. חובל עולו של אחשורוש מפני שמנו של מרדכי.

א. אחיו של גלית ובנה של ערפה.
ב. אחד מתושבי נוב שנשבו בידי דוד.
ג. אבישי בן צרויה.
ד. אחיו של עוג מלך הבשן.

א. ע"ש הפסוק "נפלה ולא תוסיף קום בתולת ישראל".
ב. ע"ש הפסוק "סומך ה' לכל הנופלים".
ג. ע"ש הפסוק "נפלה ביד ה'".
ד. ע"ש הפסוק "ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת".

א. די להקב"ה שהשיב ימינו אחור וקץ יש לדבר, א"נ די לישראל צער הגלות אע"פ שלא עשו תשובה.
ב. די להם לאומות העולם להיענש על כך שגרמו אבלות לבני ישראל.
ג. אם אין עושים תשובה אין נגאלין ויעמדו באבלם.
ד. אבלות ח"ו מכפרת על עונותיו של אדם.

שאלות על תוספות
א. ילפינן חילול חילול מתרומה.
ב. במכנסיים כתיב להדיא ובשאר בגדים ילפינן דאין בגדיהם עליהם דינם כזר.
ג. מדכ' וקדושים יהיו ולא יחללו, ומדאין בגדיהם עליהם אין קדושתן עליהם ודינם כטמא.
ד. מדכ' וינזרו מקדשי בנ"י ולא חללו, וילפינן חילול חילול מתרומה.

א. מותר לכתחילה.
ב. מותר מה"ת כשאין פסיק רישא אבל אסור מדרבנן.
ג. אסור מה"ת וחייב משום חילול שבת אפי' כשאינו פסיק רישא.
ד. מותר לכתחילה כשאינו פסיק רישא אבל אם הוי פסיק רישא פטור אבל אסור.

א. לא תני תרומה כיון דהוא מה"ת ופשוט שצריך לתרום.
ב. לא תני תרומה כיון דמיירי בפירות האילן שאין חיוב תרומה בהם אלא מדרבנן.
ג. דמסתמא כבר הופרשו מהם התרומה לפני שמרחן.
ד. דהפקר פטור מן התרומה אפי' אם הפקיר אחר מירוח א"נ דהוי דבר מועט ולא חש להזכירו.

א. אם נשאל להם בלשכת הגזית ואח"כ גלתה סנהדרין ליבנה, ולר"ת אם גלו סנהדרין אחרי גמר דינו.
ב. אם נשאל להם ביבנה ואחכ חזרו סנהדרין ללשכת הגזית.
ג. אם נשאל להם ביבנה ודנו אותו גם כן ביבנה אין ממיתין אותו אלא בירושלים.
ד. אם נשאל להם בלשכת הגזית והמרה עליהם בבי"ד שביבנה אין ממיתין אותו אפי' בלשכת הגזית.

א. איבעיא דלא איפשטא.
ב. י"א מעצמו וי"א עפ"י הדיבור וי"א דרש מקרא שמותר לו לשחוט בחוץ.
ג. לכו"ע עשה כן עפ"י הדיבור ולכן אין למילף מכאן למקום שלא הי' עפ"י הדיבור.
ד. בימיו כבר בטלה נבואה ולכן לכו"ע עשה כן מעצמו.