yeshiva.org.il


הלכה הלכות פסח מבחנים הגדה של פסח

מקורות ללימוד לפני המבחן:
הגדה של פסח.
אין ללמוד מהמבחנים פסק הלכה למעשה.

א. כל מי שרוצה יכנס ויאכל.
ב. כל מי שרוצה יבוא ויאכל.
ג. כל מי שרעב יכנס ויאכל.
ד. כל מי שרעב יבוא ויאכל.

א. מה מלמדת המילה כל בפסוק 'למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך'
ב. הגיע זמן קריאת שמע של ערבית.
ג. הגיע זמן קריאת שמע של שחרית.
ד. הגיע זמן קריאת שמע.

א. חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול.
ב. צדיק, רשע, תם ושאינו יודע לשאול.
ג. חכם, רשע, טיפש ושאינו יודע לשאול.
ד. צדיק, רשע, טיפש ושאינו יודע לשאול.

א. מה העדות החוקים והמשפטים אשר ציוה ה' אתכם?
ב. מה העבודה הזאת לכם?
ג. מה זאת?
ד. הרשע אינו שואל כל שאלה אלא מתריס ויוצא.

א. בעבור יציאת מצרים.
ב. בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך.
ג. בעבור המצה.
ד. בשעת קרבן פסח.

א. ברוך שומר הבטחתו לישראל.
ב. והיא שעמדה.
ג. כי לא יטוש ה' עמו.
ד. עבדים היינו.

א. פרעה ביקש להשמיד את הרוח, ולבן את הגוף.
ב. פרעה ביקש להשמיד את כולם, ולבן רק את שונאיו.
ג. פרעה ביקש להשמיד גם את הרוח וגם את הנפש, ולבן רק את הרוח.
ד. פרעה ביקש להרוג רק את הזכרים, ולבן את הכל.

א. מלמד שהיו ישראל מצויינים שם.
ב. מלמד שהיו ישראל עובדי עבודה זרה כמו הגויים.
ג. כמו שנאמר "ובני ישראל פרו וישרצו מאוד מאוד".
ד. שהיו אנוסים על פי הדיבור.

א. אלו עשרת המכות
ב. זו מכת חושך.
ג. זה גילוי שכינה.
ד. זו מכת בכורות.

א. 50
ב. 200
ג. 250
ד. כל התשובות הן דעות שונות.

א. אילו הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים.
ב. אילו הוציאנו ממצרים ולא נתן לנו את ממונם.
ג. אילו הוציאנו ממצרים ולא קרע לנו את הים.
ד. אילו הוציאנו ממצרים ולא נתן לנו את התורה?

א. פסח ומצה.
ב. הגדה.
ג. פסח, מצה ומרור.
ד. פסח, מצה, מרור והגדה.

א. כאילו יצא ממצרים
ב. כאילו קיבל את התורה
ג. כאילו ראה את עשרת המכות
ד. כאילו ראה את קריעת הים