yeshiva.org.il


תנ"ך חומש ויקרא אחרי מות פרשת אחרי מות ב'

מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט, רש"י ושפתי חכמים לפרשת אחרי מות

א. מקום קר ולח.
ב. מקום חם ויבש.
ג. טחב הוא מזרון אויר.
ד. טחב הוא מזרון קפיצים.

א. שאם הכוונה לקרבנות בהמשך הדיבור, היה לו לומר באלו, לשון רבים.
ב. זאת לשון נקבה והקרבנות המפורשים זכרים הם.
ג. שלא היה לו לומר כלל התיבה בזאת.
ד. כל התשובות נכונות.

א. משל עצמו, שמצינו גדולי ישראל שלא לקחו משל צבור כלום.
ב. מאביו ואימו שהם הביאוהו לגדולה זאת וצריכים לגמור המצוה ולתת לו כל צרכו..
ג. משל הקדש, בבגדים היה מתפלל עבור כל ישראל.
ד. משל שבט דן שנאמר בו מאסף לכל המחנות וזה כולל גם את צרכי מחנה לויה.

א. משל הקדש.
ב. משלו.
ג. משל אחיו הכהנים.
ד. מח' אם ב' או ג' ולכן בא חציו משלו וחציו משל הכהנים.

א. אשריך שזכית להקרב על המזבח.
ב. חטאת היא.
ג. חטאת בימין או חטאת בשמאל.
ד. לה' חטאת.

א. שנאמר לעזאזל דהיינו למיתה שזורקו מהצוק.
ב. אם אחד הוא לשמיא הסברה נותנת שהשני לאבדון.
ג. שנאמר המדברה ואין מדבר אלא שממה ואבדון.
ד. שנאמר "יעמד חי" עמידתו חי עד שישתלח מכאן ששליחתו למיתה.

א. 3 וידויים על הפר: 1 עליו ועל בני ביתו 2 עליו ועל אחיו הכהנים 3 על עם ישראל, ווידוי אחד על השעיר על אומות העולם.
ב. 2 וידויים על הפר: 1 עליו ועל בני ביתו 2 עליו ועל אחיו הכהנים, ווידוי אחד על השעיר על עוונות בני ישראל.
ג. וידוי אחד על הפר עליו ועל בני ביתו שכוללים גם את אחיו הכהנים, וידוי שני על השעיר על עוונות בני ישראל.
ד. כתשובה ב' אלא שהיו 3 וידויים על הפר.

א. על מצוות עשה בלבד.
ב. על מצוות לא תעשה בלבד.
ג. הפר מכפר על טומאת מקדש וקדשיו וכן השעיר.
ד. מכפר על חייב כריתות.

א. שוגג.
ב. אנוס.
ג. מזיד.
ד. שעושה ע"מ לכפור בעיקר.

א. בקדש הקדשים משניהם 1 למעלה ו-7 למטה ועל הפרוכת מבחוץ 7 למעלה ו-1 למטה.
ב. משניהם מזה 7 למעלה ו-1 למטה וכן מבחוץ.
ג. כשם שהזה משניהם בפנים 1 למעלה ו-7 למטה כך מזה על הפרוכת מבחוץ.
ד. בקדש הקדשים משניהם 1 למעלה ו-7 למטה ועל מזבח הזהב 7 למעלה ו-1 למטה.

א. שמורגל ללכת שם עתים הרבה.
ב. איש מסודר ועתי כמו עט שכותב כל דבר.
ג. עתי כמו אתי שצריך לקחת אדם נוסף איתו.
ד. עתי לשון זמן שזמנו יקר דהיינו איש חשוב.

א. נכנס להיכל להדליק את הנרות.
ב. נכנס להיכל לדשן את המנורה.
ג. נכנס לקדש הקדשים להזות שוב מדם הפר והשעיר.
ד. נכנס לקדש הקדשים להוציא את הכף והמחתה.

א. הכף בבגדי לבן והמחתה בבגדי זהב.
ב. רצה בבגדי לבן, רצה בבגדי זהב.
ג. בבגדי זהב.
ד. בבגדי לבן.

א. 6 טבילות, 4 בגג בית הפרוה ו-2 בחיל.
ב. 5 טבילות, 4 בגג בית הפרוה ו-1 בחיל.
ג. 10 טבילות, 5 בגג בית הפרוה ו-5 בחיל.
ד. 5 טבילות, 3 בגג בית הפרוה ו-2 בחיל.

א. שהיתה עמוסה בפרוות.
ב. שהיה אסור לאכול באותו מקום בשר וחלב לכן נקרא פרווה.
ג. מכשף אחד בנאה ושמו פרווה.
ד. דבר זה לא נתבאר ונחלקו בזה תנאים.

א. כיון שפסלו הראשון לא התחייב האחרון בהקטרו.
ב. חייב גם האחרון.
ג. כיון שבלא שחיטה אין חברו יכול להקטיר, פטור.
ד. יש בזה מח' ר' יהודה ור' מאיר.

א. שצריך לגלות למקום אחר.
ב. ימיו נכרתים.
ג. שאין ה' יתברך נותן לו בנים או בנות נוספים.
ד. זרעו נכרת וימיו נכרתים.

א. לרבות את הנשים.
ב. לרבות את הגרים.
ג. לרבות את העבדים.
ד. להזהיר גדולים על הקטנים.

א. על רחיצת גופו ענוש כרת ועל כבוס בגדים מלקות.
ב. הפך תשובה א'.
ג. על רחיצת גופו בסקילה ועל כבוס בגדיו במלקות.
ד. הפך תשובה ג'.

א. של המצריים.
ב. של ארץ גושן.
ג. של הישמעאלים.
ד. של הכנענים שכבשו ישראל.