yeshiva.org.il


תנ"ך חומש ויקרא קדושים פרשת קדושים ב'

מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט, רש"י ושפתי חכמים לפרשת קדושים

א. שהקיש מורא אב לשבת ובשבת אשה חייבת.
ב. שנאמר תיראו הרי כאן שניים.
ג. שאשתו כגופו, מה האיש חייב אף האשה.
ד. נדרש מאימו שהיה יכול לכתוב הוריו.

א. איש, להוציא את הטומטום שאין ידוע אם איש הוא או אישה.
ב. שהאיש סיפק בידו אבל אישה רשות אחרים עליה.
ג. להוציא את העכו"ם שאינם בכלל אנשים ואינם חייבים במצוה זו.
ד. להוציא את הקטנים שאינם עדיין בכלל אנשים.

א. מורא – מאכיל ומשקה מלביש ומנעיל מכניס ומוציא, כבוד – לא ישב במקומו לא ידבר במקומו ולא יסתור דבריו.
ב. הפך תשובה א'.
ג. מורא – מלביש ומנעיל ולא יסתור דבריו, כבוד – לא ישב במקומו מאכיל ומשקה.
ד. הפך תשובה ג'.

א. י"א דוקא כסא שליד השולחן אסור לישב אבל בשאר מקומות הבית אין קפידא, י"א אין הבדל.
ב. י"א דוקא אם הכסא גדול וניכר אבל אם הוא קטן לית לן בה, י"א אין לחלק.
ג. י"א דוקא כורסא של ספה אבל שאר כסאות לא, י"א אין לחלק.
ד. יש מפרשים כל מקום שמיוחד לו בבית וי"מ מקום מיוחד שיש לו אצל הזקנים.

א. פסולה כיון שלא התכוון לשחוט.
ב. כשרה אע"פ שלא התכוון.
ג. כשרה אלא שצריך להטיף ממנה דם.
ד. כשרה ובלבד שיסיר את ראש הבהמה בסכין.

א. שאם אכל הזבח חוץ לזמנו פגול הוא.
ב. בשתי אכילות דיבר הכתוב, אכילת חוץ לזמנו וחוץ למקומו.
ג. אם חישב בזמן שחיטה על מנת לאכלו חוץ למקומו.
ד. אם חישב בזמן שחיטה על מנת לאכלו חוץ לזמנו.

א. חייב כרת.
ב. אינו חייב כרת.
ג. חייב חצי כרת דהיינו ימיו נכרתים.
ד. חייב חצי כרת דהיינו זרעו נכרת.

א. שכתוב תעזוב אותם – מיעוט רבים שניים, אבל שלוש לא.
ב. שלוש אינם נקראים לקט אלא אגודה.
ג. לקט – אחד, קצירך – שניים, אבל שלוש לא.
ד. תשובות א' ב' נכונות.

א. אלו העוללות.
ב. זהו מעשר רבעי.
ג. גרגרי ענבים הנושרים בשעת הבצירה.
ד. גרגרי ענבים שלא התבשלו.

א. לא עבר.
ב. עבר בלאו.
ג. עבר בלאו הניתק לעשה.
ד. עבר על עשה בלבד.

א. לשון זכר.
ב. לשון נקבה.
ג. לשון שינה.
ד. לשון תליה.

א. 24 שעות.
ב. 4 שעות.
ג. 12 שעות.
ד. 2 שעות.

א. להוציא את העכו"ם.
ב. להוציא את הטומטום.
ג. להוציא את השוטה.
ד. להוציא את המת.

א. עול.
ב. שנאוי ומשוקץ.
ג. חרם ותועבה.
ד. כל התשובות נכונות.

א. דהיינו מא' עד י' שהם עשרת, מכ' עד ק' וכו' כל קבוצה מתחלפות האותיות זו בזו.
ב. ממוצא אחד הכוונה כל שפה, עברית, צרפתית, אותיותיהן מתחלפות.
ג. שיש מקצת אותיות שמוצאן בשפה, וקצתן בלשון, שקצתן בגרון וכל קבוצה אותיותיה מתחלפות.
ד. כתשובה א' אלא שהקבוצות הם לפי חמישיות.

א. אביסה לשון אבוס.
ב. אכילת קורצין.
ג. אכילה גסה.
ד. פסיעה גסה (מלשון "לא תלך רכיל")

א. אסור שכתוב "לא יעלה עליך".
ב. מותר שכתוב בגד (שהוא אריגת חוטים יחד).
ג. אסור שמא תכנס נימה של זה בזה.
ד. אסור שכתוב כלאים, הכל אפילו נגיעה.

א. מותר שהרי ודאי עברו שלוש שנים.
ב. אסור, שכתוב "יהיה" בהוויתו (באיסורו) יהיה לעולם.
ג. מותר לאחר 6 שנים, שאלו שגדלו בתוך השלוש צריכים 6 שנים.
ד. אסור שכתוב "ערלים" משמע לעולם.

א. שבע.
ב. שלוש.
ג. חמש.
ד. שמונה.

א. תגרם ששאר בתי דין ברחבי העיר יעלימו עיניהם.
ב. תגרום לחילול השם.
ג. תגרם שגם סנהדרי גדולה יעל
ד. תגרום לגלות.