yeshiva.org.il


תנ"ך חומש במדבר קרח פרשת קרח א'

מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט ורש"י לפרשת קרח

א. אין דרך המקראות ליחס כל יהודי עד יעקב.
ב. כיון שעיקר המחלוקת היתה משבטו של לוי יחס עד לוי ולא יותר.
ג. שבקש יעקב רחמים על עצמו שלא יזכר שמו על מחלוקתם.
ד. שהתורה חסה על יעקב אבינו שלא יזכר שמו עם קרח.

א. במשה שלקח את המלכות.
ב. נתקנא בנחשון בן עמינדב שהקריב ראשון בחנוכת המזבח.
ג. נתקנא בבצלאל בן אורי שנבחר לבניית המשכן.
ד. באליצפן בן עוזיאל שמינהו משה נשיא על בני קהת.

א. לרוב גאותו חשב שהוא הצדיק מכולם.
ב. אמר הקטורת מעשירה ואני עשיר, מצא מין את מינו וינצל.
ג. ראה מלך המשיח יוצא מזרעו.
ד. ראה שלשלת גדולה יוצאת ממנו, שמואל וכד' משמרות כהונה.

א. פיהם הכשילם שאמרו לא נעלה, שאין להם אלא ירידה.
ב. פיהם הכשילם שאמרו המעט כי, שאין להם אלא התמעטות.
ג. פיהם הכשילם שאמרו להמיתנו במדבר, שאין להם אלא מיתה.
ד. פיהם הכשילם שאמרו העיני האנשים ההם תנקר, וסומא חשוב כמת.

א. אל תקבל את הקטורת שיקריבו לפניך מחר.
ב. שחלקם בתמידי הציבור לא יקובל.
ג. אל תשגיח בהם שהם כתינוקות שנשבו.
ד. תשובות א' ב' נכונות.

א. רעדה כל הארץ.
ב. בקולות וברקים.
ג. בעמוד ענן.
ד. בעמוד אש.

א. מזבח הזהב.
ב. מזבח הנחושת.
ג. חלקו במזבח הנחושת וחלקו במזבח הזהב.
ד. מדובר בשולחן שהשולחן הוא כמו מזבח כדאיתא בחז"ל.

א. התלוננו על חוסר בבשר.
ב. שהם גרמו למותם של 250 מקריבי הקטורת כשנתנו עצה זו.
ג. שהם גרמו למותם של 14,700 המתים במגפה.
ד. שהם גרמו למות האנשים בקברות התאוה.

א. שלא יאמרו מפני שהניחו בצד השכינה, פרח.
ב. הפיל גורל ויצא מטה אהרון באמצע.
ג. הניח בלא מתכוון וכך יצא.
ד. גזרת הכתוב היתה שמטה אהרון באמצע.

א. לומר להם לשקוד על התורה שהרי המטה היה לפני העדות.
ב. שהוא הפרי הממהר לפרוח, אף המערער על הכהונה פורענותו ממהרת לבוא עליו.
ג. שהיה אהרון שוקד על דלתי החסד.
ד. כיון מלכתחילה נוצר המטה מעץ שקד.

א. אהרון לקחו כמו כל הנשיאים שידעו בנ"י שהוא שנבחר.
ב. בלשכת הגזית לאות שנבחר אהרון.
ג. לפני העדות לזכרון שנבחר אהרון לכהונה.
ד. על שער ניקנור.

א. יכול, שכתוב "מתוך בני ישראל לכם מתנה", ומשמע לכל דבר.
ב. רק בשעת הדחק יכול להשתמש בו.
ג. אינו יכול, שכתוב "נתנים לה'".
ד. יכול, רק שלא יעשה בו עבודת פרך.

א. לגנותו של קרח, שאע"פ שעשיר היה רצה גם מתנות כהונה.
ב. להקיש, מה אהרון קבל 24 מתנות כהונה אף קרח עתיד לקבל 24 מתנות.
ג. לפי שבא קרח וערער על הכהונה בא הכתוב ונתן לאהרון 24 מתנות כהונה בברית מלח עולם.
ד. ללמד שכל מי שחושדים בו סופו להתעשר.

א. בירושלים ולזכרי כהונה.
ב. בחיל, לנקבות ולזכרים של כהונה.
ג. בעזרה ולזכרי כהונה.
ד. בהיכל ולזכרי כהונה.

א. דינו כתרומה ואסור לזרים.
ב. דינו כמעשר רבעי וצריך פדיון.
ג. צריך לאכלו בטהרה כמעשר שני.
ד. נחשב כחולין גמורים.