yeshiva.org.il


תנ"ך חומש במדבר חקת פרשת חוקת א'

מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט ורש"י לפרשת חוקת

א. ששלוש מינין (עץ ארז ואזוב ושני תולעת) ושבע הזאות שבפרה מעכבין זה את זה.
ב. שצריכה עבודה בבגדי לבן (לכהן) מגזרה שווה מ"והיתה זאת לכם לחקת עולם".
ג. לפי שהשטן ואומות העולם מונין (מקנטרים) את ישראל לומר מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה.
ד. שאסור שיהיו בה מחלוקות שהיא חק מוגדר.

א. עץ ארז, אזוב ושני תולעת.
ב. עץ זית, אזוב ושני תולעת.
ג. עץ ארז, עץ אלון ושני תולעת.
ד. מלבד הפרה והעצים אין להשליך דבר נוסף.

א. את הפרה השרופה.
ב. את פתח ההיכל.
ג. את הכרובים.
ד. את השער המערבי שבחומה.

א. על הנוגע בשרץ מת.
ב. על הנוגע בנבלת בהמה.
ג. על הנוגע בזב.
ד. על הנטמאים בטומאות מת.

א. נטמא שהרי באוהל המת הוא וצריך הזאת שלישי ושביעי.
ב. טהור שהרי כלי חרס אינו מטמא מגבו.
ג. צריך שבירה שהרי אין לו תקנה.
ד. נטמא אך דינו קל שכיון שהיה סגור דיו בטבילה במקוה ובהערב שמש.

א. מדובר על מזה אפר הפרה שנטמא כפשטות המקרא.
ב. מדובר על היוצק מים חיים לכלי שנקרא "מזה".
ג. מדובר על נושא מי החטאת שנטמא, ונכתב בלשון מזה לומר לך שאינו נטמא עד שישא שיעור הזאה.
ד. מדובר על הכהן שמזה מדם הפרה לכוון דלתות ההיכל.

א. לא ירדו מספיק גשמים.
ב. שמתה מרים והבאר היתה בזכותה.
ג. היתה תקלה במערכת צנורות המים.
ד. לראות כיצד ישאלו ישראל את בקשתם.

א. שה' אמר להכות פעם אחת במטה והם הכו פעמיים.
ב. שאמר לעם ישראל "מורים" (שוטים).
ג. שה' אמר לאסוף את העדה והם הקהילו את הקהל.
ד. שלא קדשו שם שמים בדיבור אל הסלע.

א. מכיון שעשו ויעקב שניהם בני יצחק מאותה האם לכן הזכיר...
ב. אמר לו, אחיך קבל ברכה ואתה את איטליה של יון ומה מעשיך פה לפיכך תן לנו לעבור.
ג. אמר לו משה אחים אנחנו ועל שנינו היתה גזרת גר יהיה זרעך, ולא פרעת את חובך, ואין לך לערער על ארץ ישראל. כעת עזור לנו מעט לעבור בארצך.
ד. שחשב שאם יקרא לו אח יתן לו לעבור שאין נהוג להתאכזר לאחים.

א. הר זה בלבד לא השווה הענן כדי שישאר לקבורתו של אהרון.
ב. כיון שהיה הר זה בקרבתו של רשע (אדום) לא רצה הענן להתקרב.
ג. שלושה הרים לא השווה הענן: הר סיני לתורה, הר נבו – לקבורת משה, הור ההר – לקבורתו של אהרון.
ד. כיון שהבטיח לו הקב"ה שלא יושווה.

א. כיון שהיה בזוי ביותר.
ב. שכך מתקבלת התפילה כראוי.
ג. שאותו עם שינה לשונו ולא ידעו ישראל מי הוא.
ד. כיון שראו אותו שנאמר "הזה", אין צורך להזכיר את שמו.

א. יבוא נחש שלקה על הוצאת דיבה ויפרע ממוציאי דיבה.
ב. יבוא נחש שהולך על גחונו ויפרע מהנישאים על כנפי נשרים.
ג. יבוא נחש שכל המינים נטעמים לו טעם אחד ויפרע מכפויי טובה שדבר אחד משתנה להם לכמה טעמים.
ד. תשובות א' ג' נכונות.

א. שהיו שני הרים בשני צידי הנחל. אמרו אמוריים, כשיעברו ישראל בדרך שבנחל נזרוק עליהם אבנים וחיצים מהמערות שבהרים ונהרגם. והיו להר אחד בליטות ולשני נקעים ונתחברו שני ההרים בליטות בנקעים והרגום.
ב. כתשובה א' אלא שלא היו בליטות, בכל הר היו נקעים ונתכווצו ההרים ונתמעכו כולם.
ג. שהיו שני נחלים בשני צידי ההר ותכננו האמוריים שכאשר יעברו בני ישראל ויישר הענן את ההר, מיד יתקיפו אותם מהמארב, אלא שבדרך נס התמלאו הנחלים במים וטבעו האמוריים.
ד. כתשובה ג' אלא שלא תכננו שיתישר ההר אלא תכננו להתקיף את ישראל כאשר יתפסו על ההר ויתעייפו.

א. פחד מבנ"י שילחמו בו בארצו.
ב. לא יכל לארחם כראוי לכן העדיף שלא יעברו.
ג. שהיה שומר של מלכי כנען.
ד. דרש ממון רב ולא הגיעו לעמק השווה.

א. ניר לכתיבה.
ב. מלכות.
ג. חריש.
ד. פרח.