yeshiva.org.il


מבחנים הלכה הלכות שבת כללים

מקורות ללימוד לפני המבחן:
שש"כ וילקוט יוסף.
אין ללמוד מהמבחנים פסק הלכה למעשה.

א. רק לפי השו"ע
ב. כן
ג. לא
ד. רק לפי הרמ"א

א. רק לפי השו"ע
ב. רק לפי הרמ"א
ג. כן
ד. לא

א. מיד
ב. לעולם לא
ג. בכדי שיעשו
ד. במוצאי שבת

א. כן
ב. רק לפי הרב עובדיה יוסף
ג. לא
ד. רק לפי ה'שמירת שבת כהלכתה'

א. רק לפי השו"ע
ב. רק לפי הרמ"א
ג. לא
ד. כן

א. רק לפי השו"ע
ב. רק לפי הרב עובדיה יוסף
ג. כן
ד. לא

א. מיד
ב. במוצאי שבת
ג. לעולם לא
ד. י"א שלעולם לא וי"א שבמוצאי שבת מיד

א. מותר כשעיקר האיסור מדרבנן
ב. אסור
ג. מותר בגרמא בלבד
ד. מותר

א. בכדי שיעשו
ב. במוצאי שבת
ג. לעולם לא
ד. מיד

א. מוקצה
ב. אמירה לגוי
ג. שינוי
ד. מלאכה שאינה צריכה לגופה

א. עושה מלאכה ללא צורך
ב. כשהמלאכה האסורה אינה עיקר מטרתו
ג. כשלא ידע שפעולתו תגרום למלאכה
ד. עושה מלאכה ב 3 שינויים

א. מקלקל
ב. חצי שיעור
ג. מתעסק
ד. פסיק רישא

א. הערוך
ב. הרב עובדיה יוסף
ג. השולחן ערוך
ד. רבינו תם

א. מותר
ב. מותר, אך טוב להחמיר
ג. אסור מהתורה, אך אין עונש
ד. אסור מדרבנן

א. כן
ב. רק לפוסקים כשו"ע
ג. רק לפוסקים כרמ"א
ד. לא

א. ודאי
ב. איסור קל
ג. ספק
ד. איסור חמור

א. אסור
ב. מותר בגרמא בלבד
ג. מותר כשעיקר האיסור מדרבנן
ד. מותר