yeshiva.org.il


תנ"ך חומש דברים ואתחנן פרשת ואתחנן א'

מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט ורש"י לפרשת ואתחנן

א. מיעקב.
ב. מאברהם.
ג. מה'.
ד. מדוד.

א. זו מלכות.
ב. זו היד החזקה.
ג. זו מדת טובך (שאתה מוחל וסולח).
ד. שהיא פשוטה לכל באי עולם.

א. פחד מהמלכים אשר בארץ ישראל.
ב. שלא ירך לבו לומר כשם שנענש רבי עליהם כך סופי לענש עליהם.
ג. שהיה רחמן יתר על המידה.
ד. בתורה ומצוות.

א. יצאו מדעתם.
ב. חלק מהם נהפכו לקופים.
ג. הקב"ה השמידם..
ד. חזרו למצרים

א. רמז להם שישנו היטב בלי מפריע.
ב. רמז להם שישתנו במשך הדורות.
ג. רמז להם שיגלו ממנה לסוף 852 שנה כמנין "ונושנתם".
ד. רמז להם שיהיו כולם בגלות 852 שנה בפועל בסה"כ.

א. כפשוטו, תעבדו שם ע"ז.
ב. יש לדייק שרק שם בחו"ל תשגו בע"ז ולא בארץ.
ג. משאתם עובדים לעובדיהם, כאלו אתם עובדים לע"ז עצמה.
ד. משאתם עובדים לע"ז כאלו אתם עובדים לעובדיהם.

א. חמישה רקיעים.
ב. שלושה רקיעים.
ג. שישה רקיעים.
ד. שבעה רקיעים.

א. לאחסן שם בנתיים את השלל והביזה של המלחמות.
ב. שהיתה מחלוקת על ערים אלו והבדילם לרוצח בשגגה.
ג. אמר מצוה שאפשר לקיימה אקימנה.
ד. היו קולטות, אלא שלא יכל לצאת משם עד שיבדלו בא"י.

א. לא פסק.
ב. לא הוסיף להראות בגלוי ופרסום.
ג. לא היה בקולו קול נוסף.
ד. תשובות א' ב' נכונות.

א. לא גרמו לו מאומה בדבור זה שהרי הודה להם הקב"ה.
ב. התישו את כוחו.
ג. הגבירו את כוחו.
ד. שלא רצו שאהרון ידבר אליהם וגרמו בזה צער למשה.

א. ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד (זכריה יד' 9).
ב. והיה יום אחד הוא יוָדע לה' (זכריה יד' 7).
ג. והוא באחד ומי ישיבנו (איוב כג' 13).
ד. ויהי ערב ויהי בקר יום אחד (בראשית).

א. מרוב יראתו לא יעבוד את ה' כראוי.
ב. אם ירד מעט מיראתו יענש קשות.
ג. אם יטריח ה' עליו מניחו והולך לו.
ד. אין שום סכנה בעובד מיראה.

א. מהפסוק "כי אז ישר בעיניך".
ב. מהפסוק "בצדק תשפוט עמיתך".
ג. מהפסוק "ועשית הישר והטוב".
ד. מהפסוק "ישר יחזו פנימו".

א. אחר האם והוא גוי.
ב. אחר האם והוא יהודי גמור.
ג. בן זה נחשב כעבד וחייב במצוות שהאשה חייבת.
ד. אחר האב והוא יהודי גמור.

א. העובד מיראה שמפחד כל הזמן.
ב. העובד מאהבה.
ג. שניהם שוים.
ד. זוהי מח' ר' אליעזר ור' יהושע במסכת ראש השנה.

א. חברון וירושלים.
ב. ירושלים ובית המקדש.
ג. בית המקדש הראשון והשני.
ד. החרמון והלבנון.