yeshiva.org.il


תנ"ך חומש דברים כי תצא פרשת כי תצא א'

מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט ורש"י לפרשת כי תצא

א. שמילת כי פרושה אם, שתלוי בבחירתנו.
ב. שכאן כתוב "ושבית שביו" ובמלחמת 7 עממים כתוב לא תחיה כל נשמה שאין לקחת שביה.
ג. קבלה היתה בידי חכמים.
ד. שכתוב "כי תצא" תצא מא"י ולא בא"י שהיא מלחמת חובה ב-7 עממים.

א. יוצא מדעתו.
ב. סופו שיוליד בנים יפים לתורה ומצוות.
ג. סופו לשנאותה ולהוליד ממנה בן סורר ומורה.
ד. סופו שיקח עוד אשת יפת תואר.

א. שקל אחד.
ב. שקל אחד ועשר אג'.
ג. יקבל 55 אג'.
ד. יקבל 2 שקלים ובשאר יתחלקו כולם.

א. למען ישמעו ויראו .
ב. על שם סופו שילסטם את הבריות.
ג. מכיוון שתחילתו בקלקול שהוא מאשת יפת תואר.
ד. באמת כן עבר על דינים שענשים מוות שהבשר והיין הכתובים הם רמזים לשלשת העברות החמורות.

א. עבר.
ב. לא עבר.
ג. תלוי בחמור, אם הוא זריז כמו הסוס לא עבר.
ד. תלוי בסוס אם זקן הוא והליכתו כמו החמור, לא עבר.

א. שכתוב לא תלבש שעטנז ונסמך לו גדילים תעשה לך, שמותר בציצית.
ב. שכתוב "לא תחרש בשור ובחמור יחדו" דוקא באלו אבל בציצית שהיא מצוה מותר.
ג. נלמד מגזרה שווה מבגדי כהונה.
ד. נלמד מקל וחומר מבגדי כהונה.

א. לא יכנסו לארץ ישראל.
ב. לא יכנסו לבית המקדש.
ג. לא ישאו ישראלית.
ד. לא ישא כהנת.

א. יש להסגירו לאדוניו.
ב. אין להסגירו לאדוניו.
ג. מוכרים אותו לאדון אחר בארץ אחרת.
ד. גולה לעיר מקלט עד מות הכהן הגדול.

א. מותר לאכול עד שני קבין ליום.
ב. מותר לאכול עד קב וחצי ליום.
ג. מותר לו להוציא מכל אשכול שניים וחצי גרגרי ענבים.
ד. כמה שירצה אבל לא אכילה גסה.

א. לא.
ב. כן.
ג. אם אין לה בנים יכול.
ד. צריך להשבע שלא יגרשנה שוב ואז מותר.

א. כן.
ב. לא.
ג. אם אין לה ולד נקראת חדשה.
ד. רק אלמנה מן האירוסין נקראת חדשה.

א. מדובר בלא עדים.
ב. מדובר בעדים והתראה.
ג. מדובר בהתראה בלא עדים.
ד. מדובר בשוגג.

א. תלוי בגובה הקמה.
ב. תלוי בגודל הגרעינים של הקמה.
ג. כן.
ד. לא.

א. לא כיון שלא נתכון למצות צדקה.
ב. אע"פ שלא נתכון מתברך עליה.
ג. אם רגיל לתת צדקה - מתברך, ואם לאו אינו מתברך.
ד. אם הסלע היתה מופרשת לצדקה - מתברך, ואם לאו לאו.

א. כן.
ב. לא.
ג. בשעת הדחק יש להקל.
ד. במצב זה בלבד, הדבר תלוי ברצון האישה.