yeshiva.org.il


תנ"ך חומש דברים כי תבוא פרשת כי תבא ב'

מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט, רש"י ושפתי חכמים לפרשת כי תבא

א. כל פירות העץ חייבים שנאמר "כל פרי האדמה".
ב. כל הפירות שנאמר " כל פרי האדמה".
ג. רק שבעת המינים ונלמד בג"ש, נאמר כאן ארץ ונאמר בשבעת המינים ארץ.
ד. פירות אדמה בלבד שנאמר "כל פרי האדמה".

א. קורא אפילו אלף פעמים שנאמר הגדתי היום בתמיהה וכי רק היום אני קור
ב. קורא פעם אחת שנאמר "הגדתי היום".
ג. אם ה' חננו בקול נעים במיוחד רשאי לקרוא כמה שירצה.
ד. תלוי ברצון הכהן אם ירצה לשמעו.

א. גזרה שוה, נאמר כאן יד ובשלמים נאמר יד, מה שם טעון תנופה אף כאן.
ב. שכתוב הכהן, הא למה לי אלא הכהן, שיודע להניף.
ג. קל וחומר, אם מנחת סוטה שהיא מאורע שאינו משמח צריך להניף, ביכורים שמביאים בשמחה לא כ"ש.
ד. שכתוב "ולקח" שצריך לחטוף הטנא בתנופה.

א. הלוי מביא וקורא והגר מביא ואינו קור
ב. הגר מביא וקורא והלוי מביא ואינו קורא.
ג. הלוי והגר חייבים בכל.
ד. הלוי והגר פטורים מכל.

א. בכל השנים.
ב. ראשון (ושישי).
ג. שני (ושישי).
ד. שלישי (ושישי).

א. מכאן לדיינים שיכולים לאכול בשעת הדין.
ב. מכאן שמותר לאכול בשער ואין בזה חוסר צניעות.
ג. שאין פוחתין לעני מחצי קב חיטים בגורן.
ד. מכאן שמותר לאכול בשער זה (במקום אחד) וללכת למקום אחר שכתוב שעריך לשון רבים.

א. תרומה.
ב. קדשי קדשים.
ג. חולין.
ד. קדש.

א. מעשר עני.
ב. מעשר שני.
ג. מעשר ראשון.
ד. חולין.

א. שישנם יהודים שאינם מכירים בלשון הקדש.
ב. שיוכלו אומות העולם להעתיקה.
ג. כנגד שבעים פנים לתורה.
ד. כנגד שבעים הזקנים, לכבודם.

א. בתחילה ברכו כל הברכות ואחר כך הקללות.
ב. בתחילה אמרו כל הקללות ואחר כך הברכות.
ג. בתחילה קללה אחת ואח"כ ברכה אחת וכן לכולם.
ד. בתחילה ברכה אחת ואח"כ בלשון קללה וכן לכולם.

א. הראויים לשרת למטה ושאינם ראויים לשרת- על ההר.
ב. זקני כהונה ולויה למטה והשאר למעלה.
ג. בעלי המומים למעלה והתמימים למטה.
ד. הזכרים למטה ונקבות למעלה.

א. ממזרח לירדן.
ב. ממערב לירדן.
ג. מצפון לירדן.
ד. מדרום לירדן.

א. כיון שיעקב קנטרו הרבה.
ב. שמסר נפשו על דינה אחותו זכה שלא נכתב כנגדו ארור.
ג. שלא היה בליבו של משה לברכו, לכך לא רצה לקללו.
ד. כיון שמשמעון יצאו מלמדי תינוקות, לא יתכן בו ארור.

א. 10 פעמים.
ב. 9 פעמים.
ג. 11 פעמים.
ד. 7 פעמים.

א. כנחושת, ששוה יותר מברזל.
ב. כברזל, שהוא חזק ומחזיק מעמד יותר.
ג. כנחושת, שהיא מזיעה ולא יהיה יובש בעולם.
ד. כנחושת, שהיא מזיעה ומורידה גשמים.

א. כשהמטר מועט ואין בו להרביץ העפר ואחריו בא הרוח.
ב. כשיורד גשם רב ובזעף מעלה בעצמו אבק.
ג. כשהמטר מרובה והוא מרביץ את העפר, אבל באה אחריו רוח חזקה.
ד. כשהמטר מועט וחלש ובדרך נס הוא מעלה את האבק.

א. לשון הורשה וגירושין כמו יוריש.
ב. לשון ירושה כתיב יְיָרֵש וקרי יִירַש.
ג. יירש – יעני, יעשנו הארבה רש מן הפרי.
ד. לשון תורשה הוא ופרושו שלא יצמחו לך עצים כאלו נוספים.

א. שמרוב הצרות אזניך יפסיקו לשמוע.
ב. לא תכיר ותבין לשונו.
ג. שהאויבים שיבואו עליך יהיו אלמים ומאחר ולא תבין אותם יתאכזרו אליך.
ד. מכאן שיש איסור לשמוע שפה זרה.

א. בהיזק בגופו.
ב. מיראים אותו בדבר שהוא ירא ממנו.
ג. אומרים לו די לחכימא ברמיזא.
ד. בהיזק בממונו.

א. בערב אומר מי יתן ויפציע השחר אולי יהיה טוב יותר.
ב. בערב אומר מי יתן ויבוא בקר שעבר.
ג. בערב אומרים מי יתן את הבוקר במקום אחר שבבוקר יש יותר סיכויים שיתפסו.
ד. "בערב" הכוונה לגלות בכלל, ואומרים מי יתן בוקר - שהכוונה לגאולה.