yeshiva.org.il


תנ"ך חומש דברים ניצבים פרשיות ניצבים וילך ב'

מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט, רש"י ושפתי חכמים לפרשת ניצבים

א. להשרות שכינה במעשי ידיהם.
ב. להכניסם בברית.
ג. להוכיחם על מעשה העגל.
ד. לברכם ברכת כהנים.

א. הצליחו לכן נתנם חוטבי עצים וכו' כמו שעשה יהושע.
ב. לא הצליחו לרמותו ונתנם חוטבי עצים ושואבי מים.
ג. ג.ישנה מחלוקת תנאים בנושא זה.
ד. רק חלק מאלה שניסו - הצליחו ואותם הרג. ואת האחרים שם לחוטבי עצים ושואבי מים.

א. שמשה לקח כל אחד מבנ"י והעבירו בברית.
ב. שכל אחד מבני ישראל היה עובר מעצמו ולא על ידי אחרים.
ג. לשון כעס הוא למי שלא רצה לעבור כמו שכתוב עברה וזעם.
ד. לשון עיבור ללמד שאם היתה מעוברת היתה צריכה לעבור פעמיים ולכן כתוב "בברית" תרתי ב' למה לי?

א. "ויתן איש בתרו לקראת רעהו".
ב. "ויבתר אתם בתוך".
ג. "העברים בין בתרי העגל".
ד. "העגל אשר כרתו לשניים ויעברו בין בתריו".

א. ללמדך שמי שמקבל עליו יסורים סופו שיתיצב לפני ה'.
ב. לפי ששמעו ישראל הקללות הוריקו פניהם אמר להם משה אתם נצבים היום הרבה הכעסתם למקום ולא עשה אתכם כליה.
ג. שיש לו לאדם להתחזק ולהתיצב בפני היסורים.
ד. שמי שמתייצב מול ה' ומתריס כלפי מעלה סופו לקבל ייסורים.

א. גורמים לאכזבה ויאוש.
ב. גורמים לביטול תורה.
ג. גורמים להוצאות כספיות מרובות.
ד. מקימים אותו ומציבים אותו לפני ה'.

א. שמא ימרדו ביהושע.
ב. חשש שלא ירצו להכנס לארץ ישראל.
ג. שמא השיא ליבו של אחד מהם ללכת אחרי ע"ז.
ד. כל התשובות נכונות.

א. גורם שיצרפו את השגגות שעשה עם המזיד הזה ויפרעו ממנו הכל.
ב. גורם שיצרפו את הזדונות עם הזדון הזה ויפרעו ממנו הכל.
ג. יגרום לחילול ה'.
ד. יגרום לעצמו גלות.

א. כפשוטו שלא שתה מספיק.
ב. נוטריקון הצדיק מבטל אף העליון.
ג. שעושה בלא דעת.
ד. שעושה מדעת ובתאוה.

א. שהאפיקורסים והמינים יטעו בזה וילכו לאבדון.
ב. משמיע את האוזן כדרך שהיא רגילה ויכולה לשמוע.
ג. שמדובר על הבחינה הרוחנית שהדבר מייצג כידוע ליודעי ח"ן.
ד. אין כאן קושיא כי גם לבני אדם שיש להם אף לא עולה עשן באפם.

א. ללמד שהתורה נתנה לזכרים ולנקבות (בהלכות הקשורות אליהן).
ב. ללמד שהתורה היא ממדת הדין והרחמים.
ג. כשכתוב הזה מוסב על הספר וכשכתוב זאת מוסב על התורה.
ד. כיון שיש ספק בדבר האם הוא לשון זכר או נקבה נכתבו שתי הצורות.

א. אין ליבם חלק אלא עיקש ופתלתול.
ב. לא הטיבו הע"ז להם שום טובה.
ג. אין לגויים חלק לעולם הבא.
ד. אין ישראל חלק מאומות העולם אלא ממלכת כהנים...

א. שצריך להיות גלוי לב בענין חינוך הבנים.
ב. המזלזל בחינוך הבנים סופו שיגלה.
ג. מה שגלוי לך כשמש העבר לבניך והספקות השאר אצלך.
ד. לדרוש שאף על הנגלות לא ענש את הרבים עד שיעברו את הירדן.

א. בקבלת התורה.
ב. ביציאת מצרים.
ג. בימי אחשורוש.
ד. משקבלו עליהם את השבועה בהר גריזים ועיבל.

א. ומתוך התורה שבעל פה הבנת התורה קרובה מאוד.
ב. אם נשכח את מה שבעל פה הרי כתובה לנו בכתב.
ג. שיש גם תורה שבכתב וגם תורה שבע"פ כדי שיהיו מספיק אותיות שכל אחד יוכל למצוא את האות שלו בתורה.
ד. שכל מה שיש בתורה שבע"פ כבר נרמז בתורה שבכתב.

א. ומה שמים וארץ שנעשו לא לשכר ולא להפסד לא שינו את מדתם, אתם שאם זכיתם תקבלו שכר ואם חטאתם תקבלו פורענות על אחת כמה וכמה.
ב. ומה שמים וארץ הדוממים יכולים להעיד בכם, נשמתכם שהיא חיה על אחת כמה וכמה.
ג. ומה ארץ שהיא שלכם תעיד בכם, שמים שהם שלי לא כל שכן.
ד. ומה שמים שהם רחוקים כל כך מעידים בכם, ארץ שהיא קרובה לכם כל כך לא כל שכן.

א. בא' באלול.
ב. בז' בתשרי.
ג. בז' באדר.
ד. בא' בתשרי.

א. אם דבר אחד בלבך הרי אתה ראוי לדור.
ב. אין דבר אלא תורה.
ג. מנהיג.
ד. פטפטן.

א. יש אומרים שהיתה נתונה בארון מעומד ויש אומרים במאוזן.
ב. יש אומרים מעל לארון היה ויש אומרים מצידו.
ג. יש אומרים מחוץ לארון היה מונח על דף ויש אומרים בתוך הארון בצד הלוחות.
ד. יש אומרים בארון שעשה משה היה מונח ויש אומרים בארון שעשה בצלאל.