yeshiva.org.il


גמרא בכורות מבחן דפים מ"ו-ס"א

מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת בכורות, דפים מ"ו-ס"א

א. תלוי: באדם הוי לידה מעליא ובבהמה לא הוי לידה מעליא.
ב. תלוי: באדם הוי לידה מעליא רק לענין נחלה ובבהמה לא הוי לידה מעליא כלל.
ג. בשניהם לא הוי לידה מעליא.
ד. בשניהם הוי לידה מעליא.

א. תלוי: נולדו לו בנים בהיותו עכו"ם אין לו, נולדו לו בנות יש לו.
ב. לר' יוחנן אין לו בכור לנחלה ולר"י הגלילי ולר"ל יש לו בכור לנחלה.
ג. לכו"ע אין לו בכור לנחלה.
ד. לכו"ע יש לו בכור לנחלה.

א. לרב חסדא ולר"ש בן לקיש חייב לפדות עצמו ולרבה בר רב הונא אינו חייב.
ב. לכו"ע אינו חייב לפדות עצמו.
ג. לכו"ע חייב לפדות את עצמו.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

א. לכו"ע חייבים ליתן ה' סלעים בכל גווני.
ב. לכו"ע אין חייבים ליתן ה' סלעים בכל גווני.
ג. לכו"ע תלוי: אם חלקו הנכסים פטורים ואם לא חלקו חייבים.
ד. בכל גווני מחלוקת: לר' מאיר פטורים ולר' יהודה נתחייבו נכסים.

א. כיון דלא אמר מעכשיו לא הוי קידושין.
ב. תלוי: נתעכלו המעות לא הוי קידושין לא נתעכלו המעות הוי קידושין.
ג. אפי' נתעכלו המעות הוי קידושין.
ד. מחלוקת: לרב הוי קידושין ולשמואל לא הוי קידושין.

א. אין בכה"ג דין קדימה כלל ויעשה מה שלבו חפץ.
ב. מחלוקת: לרבנן הוא קודם לבנו ולר' יהודה בנו קודמו.
ג. לכו"ע בנו קודמו.
ד. לכו"ע הוא קודם לבנו.

א. שאני הקדש דחמיר.
ב. בקשו לגנוז סוג מטבע שרובו בא מירושלים.
ג. הא דבקשו לגנוז הי' רק בשביל לחפש המעות שבאו מירושלים ולא לאוסרם.
ד. שאני מעות דחשיבי ולא בטלי.

א. דכ' יהיה לך אך פדה תפדה.
ב. ילפי' גזירה שוה ערך ערך מערכין.
ג. ילפי' גזירה שוה ריקם ריקם מעולת ראי'.
ד. מחלוקת: לריש לקיש ילפי' גז"ש מערכין ולר' יונתן ילפי' גז"ש מעולת ראי'.

א. מחלוקת: לאביי נוטל ולרבא אינו נוטל.
ב. תלוי: שבח הבא בידים אינו נוטל, ושבח הבא ממילא נוטל.
ג. לכו"ע נוטל פי שנים.
ד. לכו"ע אינו נוטל פי שנים.

א. מחלוקת: לר' מאיר הוי מדאורייתא ולרבנן הוי מדרבנן.
ב. לר' מאיר ולרבנן ולר"י בן ברוקה הוי מדאורייתא ולר' אלעזר הוי מדרבנן.
ג. לכו"ע הוי מדאורייתא.
ד. לכו"ע הוי מדרבנן.

א. לכו"ע אינו נוהג ליקרב ונוהג ליקדש.
ב. לכו"ע אינו נוהג כלל.
ג. לכו"ע נוהג ליקרב ונוהג ליקדש.
ד. מחלוקת: לתנא דמתני' נוהג ליקרב וליקדש ולר' עקיבא אינו נוהג כלל.

א. דאינו נוהג בקדשים קלים לרבנן דס"ל דהוו ממון גבוה.
ב. איירי דתנא דנוהג בחולין תנא נמי דנוהג במוקדשין.
ג. דסד"א דכיון דכל בהמה למעשר קיימא נוהג אף בקדשי קדשים.
ד. דאינו נוהג בקדשים קלים אף לר"י הגלילי דס"ל דהוי ממון בעלים.

א. לכו"ע מדכ' העשירי - וילפי' תן עשירי לזה ועשירי לזה.
ב. לכו"ע ילפי' בהיקש ממעשר דגן.
ג. לאביי, ולרבא בלישנא קמא מדכ' העשירי ולרבא בלי"ב ילפי' בהיקש ממעשר דגן.
ד. הלכה למשה מסיני.

א. לכו"ע אין מצרפין.
ב. לרב אין מצרפין, ולשמואל תלוי: כליו מצרפין וכלבו איבעיא דלא איפשטא.
ג. לכו"ע מצרפין.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

א. לכו"ע פטור.
ב. לכו"ע חייב.
ג. למ"ד דאינו נכנס להתעשר בכה"ג חייב ולר"ש בן יהודה משום ר' שמעון פטור.
ד. תלוי: מדאורייתא פטור ומדרבנן חייב גזירה שמא יבואו לפטור לוקח עוברין.

א. מחלוקת: לת"ק נכנסין ולר' שמעון בן יהודה משום ר' שמעון אין נכנסין.
ב. למאן דיליף תחת תחת מקדשים אינן נכנסין ולמאן דלא ילי' נכנסין.
ג. לכו"ע נכנסין.
ד. לכו"ע אין נכנסין.

א. גזירה משום לקוח.
ב. גזירה משום יתום.
ג. גזירה שמא יוציא בכוונה בהמה כחושה למעשר.
ד. דכ' יעבור ולא שיעבירוהו.

א. שאם לא מנאן בשבט מהני.
ב. שאם כשמנאן היו שם י' ואח"כ מת א' מהן הרי המנויים פטורין שנמנו במנין הראוי.
ג. שאם לא סקרו בסיקרא מהני.
ד. שאם חשב שיש שם י' ומנאן ונתברר שלא היו מתחילה אלא ט' הרי המנויין פטורין.

א. מחלוקת: לרב כהנא עשירי שבמנין קדוש ולרב מארי ראשון שבמנין הוא קדוש.
ב. לכו"ע ראשון שבמנין הוא קדוש.
ג. לכו"ע עשירי שבמנין הוא קודש.
ד. כיון דהוי ספק הרי ראשון שבמנין ועשירי שבמנין קדושים מספק.

א. תלוי: מדאורייתא הוי תרומה ומדרבנן יחזור ויתרום כדעת בעה"ב.
ב. מחלוקת: לרב פפי משמי' דרבא תרומתו תרומה ולרב פפא אין תרומתו תרומה.
ג. לכו"ע אין תרומתו תרומה.
ד. לכו"ע תרומתו תרומה.