yeshiva.org.il


גמרא ערכין מבחן דפים י"ז-ל"ד

מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת ערכין, דפים י"ז-ל"ד

א. לכו"ע הכל הולך אחר חטאת.
ב. לכו"ע תלוי: עני והעשיר מביא כעני, עשיר והעני מביא כעשיר.
ג. מחלוקת: לרבנן בכל גווני מביא כעני ולר' יהודה מביא כעשיר.
ד. לר' שמעון הכל הולך אחר חטאת לר' יהודה אחר אשם ולר' אלעזר אחר צפרים.

א. דבעי' עד כשר בשעת ראי' ובשעת הגדה.
ב. שאין חיוב קרבן שבועת העדות אלא בייחד עדים.
ג. לרבנן דבעי' לייחד עדים ולר' יהודה דבעי' עד כשר מתחילתו ועד סופו.
ד. למעוטי מופלא הסמוך לאיש.

א. ביד עד האציל, ברגל עד הארכובה.
ב. ביד עד הפרק, ברגל עד הארכובה.
ג. ביד עד הפרק, ברגל עד מקום חיבור הרגל עם כף הרגל.
ד. ביד עד מעט ולמעלה מן האציל, ברגל עד הארכובה.

א. בכל גווני חייבין ליתן.
ב. בכל גווני אין חייבין ליתן.
ג. עמד בדין ואמדוהו חייבין ליתן לא אמדוהו יתנו בכדי לצאת ידי שמים.
ד. עמד בדין ואמדוהו חייבין ליתן לא אמדוהו אינן חייבין ליתן.

א. לכו"ע בעי' בשעת הפרשה.
ב. לכו"ע בעי' בשעת כפרה.
ג. לשמואל בעי' בשעת הפרשה ולעולא בעי' בשעת כפרה.
ד. לשמואל בעי' אף בשעת הפרשה ולעולא סגי בדעת בעלים בשעת כפרה.

א. לרבא נזקקין ואין מעמידין אפוטרופוס ולנהרדעא ולרב אשי נזקקין ומעמידין.
ב. לרבא אין נזקקין כלל ולנהרדעא נזקקין ומעמידין.
ג. לכו"ע נזקקין ומעמידין אפוטרופוס.
ד. לכו"ע נזקקין ואין מעמידין אפוטרופוס.

א. לר"א אדם עושה קנוניא על הקדש ולר' יהושע אין אדם עושה קנוניא על הקדש.
ב. לר"א אין נשאלין על ההקדש וחיישי' לקנוניא ולר' יהושע נשאלין על ההקדש.
ג. לר"א נדר שהודר ברבים אין לו הפרה ולר' יהושע יש לו הפרה.
ד. לר"א נדר שהודר על דעת רבים אין לו הפרה ולר' יהושע יש לו הפרה.

א. מחלוקת: לרשב"ג אינו פודה ולרבנן פודה.
ב. לכו"ע תלוי: בכתובת אשה פודה ובבע"ח אינו פודה.
ג. לכו"ע פודה.
ד. לכו"ע אינו פודה.

א. בשניהם לא הוו תפילין בכלל.
ב. בשניהם הוו תפילין בכלל וצריך לפדותו בדמים.
ג. תלוי: בהקדש הוו תפילין בכלל ובמכר לא הוו תפילין בכלל.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

א. תלוי: יש בהם מים אין נמדדין, אין בהם מים נמדדין.
ב. תלוי: מדאורייתא אין נמדדין, ומדרבנן נמדדין.
ג. בכל גווני אין נמדדין.
ד. בכל גווני נמדדין.

א. תלוי: יש שם בן אינה מעמידה, אין שם בן מעמידה.
ב. בכל גווני מעמידה.
ג. בכל גווני אינה מעמידה.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

א. לרבי יהודה ור"ש כאחר, ולרבי אליעזר ללישנא קמא כאחר וללי"ב כבעלים.
ב. מחלוקת: לר' יהודה ור"ש כאחר ולרבי אליעזר כבעלים.
ג. לכו"ע דינם כאחר.
ד. לכו"ע דינם כבעלים.

א. בכל גווני יתן כל אחד י' סלעים.
ב. בכל גווני של נ' יתן ט"ו ושל מ' יתן ה'.
ג. לתנא דמתני' יתן כל אחד י' ולתנא דברייתא של נ' יתן ט"ו ושל מ' יתן ה'.
ד. תלוי: בבת אחת של נ' יתן ט"ו ושל מ' יתן ה', בזה אחר זה כל אחד יתן י'.

א. לכו"ע מחרימין.
ב. לכו"ע אין מחרימין.
ג. מחלוקת: לר' שמעון אין מחרימין ולר' יהודה מחרימין.
ד. מחלוקת: לת"ק אליבא דר' שמעון מחרימין ולרבי לכו"ע אין מחרימין.

א. לכו"ע אין יכול למכור כשהיא נערה.
ב. לכו"ע יכול למכור כשהיא נערה.
ג. מחלוקת: לרב יכול למכור ולשמואל אינו יכול.
ד. תלוי: אם מכרה כשהיתה קטנה אינו יכול ואם לא מכרה יכול למוכרה.

א. שוב אינו רואה סימן ברכה בלימודו.
ב. סופו שיעבוד ע"ז שהיום אומר לו עשה כך וכו' עד שאומר לו עבוד ע"ז.
ג. סופו יורש גיהנם.
ד. נעשית לו כהיתר.

א. שלא היתה קציצת הריבית בשעת ההלואה.
ב. שהלוהו סאה בסאה.
ג. באופן שאינו מוכרח שיהי' ריבית כיון שיש כאן צד מכר.
ד. שהמלוה מתרבה אך אין הלוה נחסר.

א. לכו"ע דינה כבתי ערי חומה.
ב. לכו"ע אין דינה כבתי ערי חומה.
ג. לר' יהודה אין לה דין בתי ערי חומה ולר' מאיר יש לה דין כבתי ערי חומה.
ד. אם עדיין אינה זרועה דינה כבתי ע"ח, ואם היא זרועה אינה כבתי ערי חומה.

א. שמא לא ימצא הרוצח את העיר מקלט.
ב. כדי שלא יוכל גואל הדם לארוב שם את הרוצח.
ג. בכדי שיהא שם ישוב לרוצחים שנמלטים לשם.
ד. כיון דאין ללוים נחלה בארץ, לכן נותנים להם עיירות גדולות.

א. משום שמעיקר הדין הבשר שייך לבעלים ורק שזיכתה תורה לכהנים.
ב. דכ' ואיש את קדשיו לו יהיו.
ג. ילפי' משדה אחוזה דכ' שם כי אחוזת עולם היא להם.
ד. הלכה למשה מסיני.