yeshiva.org.il


הלכה הלכות שבת דיבור אסור

מקורות ללימוד לפני המבחן:
סימן שז, שש"כ וילקוט יוסף.
אין ללמוד מהמבחנים פסק הלכה למעשה.

א. לא
ב. כן
ג. רק אם אינו יודע מה כתוב בו
ד. רק לפי הרב עובדיה יוסף

א. רק לפי הרב עובדיה יוסף
ב. רק לפי ה'שמירת שבת כהלכתה'
ג. לא
ד. במקום צורך גדול

א. לא
ב. לפי רוב הפוסקים - כן
ג. לפי רוב הפוסקים - לא
ד. כן

א. רק לפי השו"ע
ב. רק לפי הרמ"א
ג. כן
ד. לא

א. במקום מצוה בלבד, גם במלאכה דאורייתא
ב. בכל צורך גדול, גם במלאכה דאורייתא
ג. במקום צורך גדול במלאכה דרבנן
ד. רק במקום מצוה במלאכה דרבנן

א. אמירה לגוי ברמז שיעשה מלאכה במוצ"ש
ב. דבר שמצער אותו
ג. בקשה מחבירו שישאילנו חפץ
ד. מחיר חפץ שקנה

א. מחלוקת
ב. כן
ג. רק אסטרונומיה
ד. לא

א. רק לפוסקים כשמירת שבת כהלכתה
ב. רק לפוסקים כרב עובדיה יוסף
ג. לא
ד. כן

א. בישול לצורך סעודת שבת
ב. פסיק רישא
ג. גרמא
ד. מלאכה שאינה צריכה לגופה

א. זילותא דשבת
ב. שמא יעשה בעצמו
ג. ודבר דבר
ד. אסור ליהנות ממלאכת גוי

א. מחלוקת
ב. לא
ג. רק לפי הרמב"ם
ד. כן

א. רק לפוסקים כרב עובדיה יוסף
ב. רק לפוסקים כשמירת שבת כהלכתה
ג. לא
ד. כן

א. רק לפוסקים כרב עובדיה יוסף
ב. רק לפוסקים כשמירת שבת כהלכתה
ג. כן
ד. לא

א. מסתמא הם כתבי קודש
ב. אפשר ללמוד מהם לשון הקודש
ג. הרמ"א מתיר לקרוא כל שטר
ד. שלא יזלזלו בלשון הקודש


 
 
  ארעה תקלה בטעינת דף זה. אנו מתנצלים על אי הנוחות. נשמח אם תיידעו אותנו בדבר תקלה זו, אנו מטפלים באתר באופן שוטף ומנסים למנוע מקרים שכאלה. תודה על עזרתכם.
Yeshiva.org.il