yeshiva.org.il


גמרא ברכות מבחן דפים ב'-י"ז

מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת ברכות, דפים ב'-י"ז

א. עד חצות.
ב. עד שיעלה עמוד השחר.
ג. מדאורייתא עד שיעלה עמוד השחר וחכמים אמרו עד חצות.
ד. עד הנץ החמה.

א. מפני המפולת.
ב. מפני המזיקין.
ג. מפני החשד.
ד. מפני המפולת ומפני המזיקין.

א. משום שנאמר בו סומך ה' לכל הנופלים.
ב. משום דאתי באל"ף בי"ת.
ג. משום שיש בו שבח הכנת מזון לכל חי.
ד. משום דאתי באל"ף בי"ת ויש בו שבח הכנת מזון לכל חי.

א. לכו"ע אינו צריך.
ב. לכו"ע צריך.
ג. מחלוקת: לרב נחמן אינו צריך ולאביי צריך.
ד. מעיקר הדין אינו צריך אך ראוי לאומרו משום ששומר מן המזיקין.

א. שאם אין בניו הולכים בדרך הישרה אין זה יסורין של אהבה.
ב. שמי שהיו לו בנים ומתו אין זה יסורין של אהבה.
ג. שמי שאין לו בנים כלל אין זה יסורין של אהבה.
ד. שאם בניו חולין בכל מיני חלאים אין זה יסורין של אהבה.

א. דקיי"ל מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה.
ב. דכ' ולחושבי שמו.
ג. משום דקיי"ל בכל התורה כולה אונס כמאן דעבד דמי.
ד. דהא חזינן דמחשבת ע"ז אסורה, וא"כ מדה טובה מרובה וכ"ש שנחשב כאילו עשאה.

א. דבריו נשמעים.
ב. תורתו משתמרת.
ג. אין חטא בא על ידו.
ד. אויביו נופלים תחתיו.

א. תפלתו נשמעת.
ב. דבריו נשמעים.
ג. אין חטא בא על ידו.
ד. אויביו נופלים תחתיו.

א. מותר.
ב. אסור.
ג. לכתחילה אסור ובדיעבד אם יצא א"צ לחזור.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

א. בליכא פתחא אחרינא ולא מנח תפילין.
ב. בליכא פתחא אחרינא ולא בי כנישתא אחרינא ולא רהיט ואין עליו משא או תפילין.
ג. בליכא בי כנישתא אחרינא ובדלא דרי טונא ולא מנח תפילין.
ד. בדלא דרי טונא ולא רהיט ולא מנח תפילין.

א. שחרית.
ב. מנחה.
ג. מחלוקת: לרב אלעזר בתפלת המנחה ולרב אשי בכל הג' תפילות.
ד. שחרית מנחה וערבית.

א. על שסמך גאולה לתפילה.
ב. על שגנז ספר רפואות.
ג. לרב יהודה אמר רב על שכתת נחש הנחושת ולר' לוי על שגנז ספר רפואות.
ד. לרב יהודה אמר רב על שסמך גאולה לתפילה ולר' לוי על שגנז ספר רפואות.

א. דכ' בשבתך בביתך וילפי' דומיא דדרך מה דרך רשות אף כל רשות פרט לעוסק במצוה.
ב. דכ' בשבתך בביתך וילפי' בשבת דידי' הוא דחייב הא דמצוה פטור.
ג. מחלוקת: לבית שמאי מדכ' בשבתך בביתך ולבית הלל ילפי' לי' מסברא.
ד. הלכה למשה מסיני.

א. לפי שפותחת בברוך וחותמת בברוך.
ב. לפי שמוזכר בה קבלת התורה שהוא אחד מו' זכירות.
ג. לפי שיש בה הודאה למקום וקילוס לתורה ולישראל.
ד. לפי שנתקנה קודם שאר הברכות.

א. תלוי: אם אזלי' בתר עיקר ברכה לא יצא ואם אזלי' בתר חתימה יצא.
ב. יצא.
ג. לא יצא.
ד. הוה ספק וראוי שיאכל שוב תמרים וכשיברך עליהם יכוון להוציא הספק.

א. לכו"ע לא יצא.
ב. לכו"ע יצא.
ג. מחלוקת: למ"ד מצוות צריכות כוונה לא יצא, ולמ"ד א"צ כוונה יצא.
ד. תלוי: מדאורייתא יצא ומדרבנן לא יצא.

א. בכדי להקדים קבלת עומ"ש לעול מצוות.
ב. משום שיש בה ללמוד וללמד ולעשות.
ג. בכדי להקדים קבלת עומ"ש לעול מצוות, ומשום שיש בה ללמוד וללמד ולעשות.
ד. משום שקודמת לה בסדר פרשיות התורה.

א. עד פרסה.
ב. עד מיל.
ג. תלוי: לפניו עד פרסה ולאחריו אינו צריך לילך כלל.
ד. תלוי: לפניו עד פרסה ולאחריו עד מיל.

א. יחזור לפרק ראשון.
ב. יאמר מסוף פרק שני ואילך.
ג. יאמר מפרק שני ואילך ואחר תפלתו יאמר שוב כל קריאת שמע.
ד. אם לא התחיל למען ירבו ימיכם יחזור לפרק ראשון ואם התחיל ימשיך כדרכו.

א. לכו"ע ת"ח בטלים ממלאכה.
ב. לכו"ע ת"ח מותרים לעשות מלאכה.
ג. מחלוקת: לרבנן אינן בטלים ולר"ש בן גמליאל בטלים.
ד. איבעיא דלא איפשטא.