yeshiva.org.il


גמרא ברכות תוס' תוס' דפים ל"ג-מ"ח

מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוספות על מסכת ברכות, דפים ל"ג-מ"ח

א. עניית אמן לא חשיב הפסקה משום דצורך תפילה הוא.
ב. לא איירי הכא במשנה בחזן אלא במי שקרא לכהנים לעלות לדוכן.
ג. כל מה דאסור להפסיק באמצע תפילה הוא מפני הטירוף.
ד. האי תנא ס"ל דמותר להפסיק באמצע התפילה.

א. בכל גווני מברך על הצנון תחילה.
ב. מברך על איזה מהן שירצה ואין חילוק מה חביב לפניו יותר.
ג. מברך על החביב תחילה.
ד. הוה ספיקא דדינא ויברך שהכל על הפרגיות ויכוון בברכתו להוציא הצנון.

א. יין שבתוך הסעודה פוטר שאר משקין שבתוך הסעודה.
ב. יין שקודם הסעודה פוטר שאר משקין שבתוך הסעודה.
ג. יין שלאחר הסעודה פוטר בברכה אחרונה שאר משקין ששתה בתוך הסעודה.
ד. יין אפי' שלא בתוך הסעודה כלל פוטר שאר משקין בין לפניהם ובין לאחריהם.

א. חייב לברך בין לפניו ובין לאחריו.
ב. אינו חייב לברך כלל.
ג. תלוי: לפניו חייב, ולאחריו פטור.
ד. תלוי: לפניו חייב, ולאחריו מחלוקת: לרב עמרם חייב ולרבינו משה פטור.

א. שנפגשו באקראי בדרך ונתברר שהולכים למקום אחד.
ב. ביצאו שניהם ביחד לדרך.
ג. רק בהולכים לדבר מצוה.
ד. רק בהולכים לדבר הרשות.