yeshiva.org.il


גמרא ברכות מבחן דפים מ"ט-ס"ד

מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת ברכות, דפים מ"ט-ס"ד

א. בכל גווני חוזר.
ב. תלוי: בבהמ"ז דהוה מדאורייתא חוזר, ובתפילה דלא הוה אלא מדרבנן אינו חוזר.
ג. תלוי: בתפילה בכל גווני חוזר, בבהמ"ז חוזר רק בשבתות ויו"ט.
ד. תלוי: בשבתות ויו"ט חוזר, בימות החול אינו חוזר.

א. תלוי: דבר שנמאס ע"י הזריקה אסור, דבר שאינו נמאס מותר.
ב. בכל גווני אסור.
ג. בכל גווני מותר.
ד. מחלוקת: לחד תנא בברייתא אסור ולחד תנא בברייתא מותר.

א. תלוי: בתחילת הברכה ובסופה אסור, באמצע הברכה מותר.
ב. תלוי: בימות החול אסור, בשבתות ויו"ט ובר"ח שמאיריכם בבהמ"ז מותר.
ג. בכל גווני אסור.
ד. בכל גווני מותר.

א. לכו"ע טעונה כוס.
ב. לכו"ע אינה טעונה כוס.
ג. מחלוקת: לתנא דבי רב חייא אינה טעונה כוס, ולתנא דברייתא טעונה כוס.
ד. מחלוקת: לרבי מאיר אינה טעונה כוס ולרבי יהודה טעונה כוס.

א. לב"ש צריך לומר שברא מאורי האש ולב"ה בורא מאורי האש.
ב. לב"ש צריך לומר מאור האש ולב"ה מאורי האש.
ג. לב"ש צריך לומר שברא מאור האש ולב"ה בורא מאורי האש.
ד. לב"ש צריך לומר בורא מאור האש ולב"ה שברא מאור האש.

א. איירי הכא מיד כשחשיכה ואין כאן עדיין תוספת של היתר.
ב. גזירה משום נכרי ראשון ועמוד ראשון.
ג. משום שהאור לא שבת.
ד. דדכיון דהנכרי עצמו אינו שובת בשבת לא חשיב כתוספת של היתר.

א. באכילה מועטת כ"ז שצמא מחמת אכילתו, באכילה מרובה שיעור הליכת ד' מילין.
ב. בכל גווני כל זמן שאינו רעב.
ג. בכל גווני כדי שיעור הליכת ד' מילין.
ד. לכתחילה כל זמן שצמא מחמת אכילתו ובדיעבד עד שיעור הליכת ד' מילין.

א. ילפי' מביכורים שמודה שם לה' על כל הניסים.
ב. דכ' ויאמר יתרו ברוך ה' אשר הציל וכו'.
ג. דכ' יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם.
ד. מדכ' יגל לבי בישועתך אשירה לה' כי גמל עלי.

א. אם הוא גדול בתורה ובמעשים טובים.
ב. אם הי' אביו פרנס על הציבור.
ג. אם כן נמלכין בציבור.
ד. מי שיש בו יראת שמים.

א. חלום שחלם בשבת, חלום שחלם בצהריים וחלום שחלם ב' פעמים.
ב. חלום שחלם על חבירו, חלום שחלם בימי זקנותו, וחלום שחלם בעת חוליו.
ג. חלום של שחרית, וחלום שחלם לו חבירו, וחלום שחלם בעת חוליו.
ד. חלום של שחרית, וחלום שחלם לו חבירו, וחלום שנפתר בתוך חלום.

א. תפלתו נשמעת.
ב. יסורין באין עליו.
ג. יצפה לישועה.
ד. יצפה לחכמה.

א. יצפה לחכמה.
ב. יצפה למאור תורה.
ג. ראוי שתשרה עליו שכינה.
ד. מובטח לו שהוא בן עוה"ב.

א. מחלוקת: לת"ק אין צריך לומר ולרשב"א צריך לומר.
ב. לכו"ע צריך לומר.
ג. לכו"ע אין צריך לומר.
ד. תלוי: נמצא במקום שרובן ישראל צריך לומר, מקום שרובן עכו"ם א"צ לומר.

א. ברוך שחלק מכבודו לבריותיו.
ב. ברוך שחלק מחכמתו לבריותיו.
ג. תלוי: מלכי ישראל שחלק מכבודו ליראיו, מלכי עכו"ם שחלק מכבודו לבריותיו.
ד. תלוי: מלכי ישראל שחלק מחכמתו ליראיו, מלכי עכו"ם שחלק מחכמתו לבריותיו.

א. לכו"ע ברוך עושה מעשה בראשית, וברוך שכוחו וגבורתו מלא עולם.
ב. לכו"ע ברוך עושה מעשה בראשית.
ג. מחלוקת: לאביי מברך עושה מעשה בראשית, ולרבא שכוחו וגבורתו מלא עולם.
ד. מחלוקת: לאביי שתי הברכות הנ"ל, ולרבא עושה מעשה בראשית.

א. מחלוקת: לרב הונא אין צריך לברך ולר' יוחנן צריך לברך.
ב. ללישנא קמא לכו"ע א"צ לברך, לל"ב לרב הונא א"צ לברך לר' יוחנן צריך לברך.
ג. לכו"ע אין צריך לברך.
ד. לכו"ע צריך לברך.

א. אפי' יש בידו תורה ומעש"ט כמשה רבינו לא ינקה מדינה של גיהנם.
ב. אין לו חלק לעוה"ב.
ג. קנאין פוגעין בו.
ד. אין לו חלק באלקי ישראל.

א. תלוי: מדאורייתא מותרת, ומדרבנן אסורה.
ב. לכו"ע אסורה.
ג. לכו"ע מותרת.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

א. שוב אין התורה פוסקת מזרעו לעולם.
ב. זוכה לבנים תלמידי חכמים.
ג. סופו להתנשא.
ד. סופו שילמדנה מעושר.

א. שניהם שוים.
ב. מחלוקת: לרב יוסף סיני קודם ולרבה עוקר הרים קודם.
ג. עוקר הרים קודם.
ד. סיני קודם.