yeshiva.org.il


גמרא שבת מבחן דפים י"ז-ל"א

מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת שבת, דפים י"ז-ל"א

א. שמא לא ירצה ישראל ליתן לכהן התרומה ויבוא לזורעה.
ב. שמא ישהה הכהן תרומה טמאה בביתו עד שעת הזריעה כדי לזורעה ולאוכלה.
ג. גזירה שמא יתירו תרומה שזרעוה אף בדבר שאין זרעו כלה.
ד. שמא ישהה הכהן תרומה טהורה בביתו עד שעת הזריעה ותיטמא.

א. לכו"ע מותר.
ב. מחלוקת: ללישנא קמא אסור וללישנא בתרא מותר.
ג. מחלוקת: ללישנא קמא אסור וללישנא בתרא לרב ירמי' מדפתי אסור ולרב אשי מותר.
ד. מחלוקת: לרב ירמי' מדפתי אסור ולרב אשי מותר.

א. לכו"ע מותר.
ב. לכו"ע אסור.
ג. מחלוקת: לב"ש אם יכול להגיע לביתו מותר ולב"ה בכדי שיגיע לבית הסמוך לחומה.
ד. מחלוקת: לב"ש בכל גווני אסור ולב"ה בכל גווני מותר.

א. מחלוקת: לר' חייא רוב עביו ולרבי יהודה בן בתירא רוב היקפו.
ב. מחלוקת: לרב רוב עביו והיקפו, ולשמואל כדי שלא יאמרו הבא עצים ונניח תחתיהן.
ג. לכו"ע רוב עביו.
ד. לכו"ע רוב היקפו.

א. בכל גווני מותר.
ב. בכל גווני אסור.
ג. תלוי: אם אין מדליקין בהן מעיקר הדין אסור ואם רק משום גזירה מותר.
ד. מחלוקת: לת"ק אסור ולר"ש בן גמליאל מותר.

א. מחלוקת: למ"ד הנחה עושה מצוה לא יצא ולמ"ד הדלקה עושה מצוה יצא.
ב. לכו"ע יצא.
ג. לכו"ע לא יצא.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

א. לכו"ע משום דרוב עמי הארץ מעשרין הם והוה רק חומרא בעלמא.
ב. לכו"ע משום דהוה ספק דרבנן.
ג. מחלוקת: לאביי משום דהוה רק מדרבנן ולרבא משום דהוה ספק דרבנן.
ד. מחלוקת: לאביי משום דהוה ספק דרבנן, ולרבא משום דרוב ע"ה מעשרין והוה רק חומרא.

א. נר של הבדלה.
ב. נר שבת ונר חנוכה.
ג. נר שבת.
ד. נר חנוכה.

א. בערבית של מוצאי הצום שהוא עדיין קודם האכילה.
ב. בערבית של ליל יו"כ וליל תשעה באב.
ג. בערבית של ליל כניסת הצום ואע"פ שאוכל ושותה כל הלילה.
ד. הא דתנא הכא ערבית קאי במעמדות שבהם מתחיל הצום מהלילה.

א. מדחזי' דמילה שלא בזמנה אינה דוחה יו"ט ילפי' דה"ה לכל מצוה שאין זמנה קבוע.
ב. דכיון דממעטי' מהכא מכשירי אוכל נפש - ושריפת קדשים לא עדיף ממכשירין.
ג. דכ' לכם דבעי' שיהא בו צורך והנאה לאדם.
ד. ילפי' ק"ו ממילה שנכרתו עלי' י"ג בריתות ואינה דוחה כ"ש שריפת קדשים.

א. דכ' בקדשים ב"פ זר וילפי' לרבות שאסור באנינות.
ב. ילפי' בק"ו ממעשר שאסור לאוכלו באנינות כ"ש בקדשים.
ג. כיון דבשר קודש מצוה לאוכלו ואונן פטור מן המצוות.
ד. הלכה למשה מסיני.

א. גזירה שמא יבואו להדליק בטבל טהור שחייב בתרומות ומעשרות.
ב. גזירה שמא יבואו להתירו באכילה.
ג. ילפי' מתרומה מה תרומה אין לך בה היתר אלא מהרמה ואילך אף תרומה טמאה כן.
ד. הלכה למשה מסיני.

א. דכ' וראיתם אותו וישנה בראי' אצל אחרים.
ב. דכ' אשר תכסה בה וריבויא הוא.
ג. דכ' בציצית וזכרתם את כל מצוות ה' וסומא ישנו בזכירה.
ד. הלכה למשה מסיני.

א. מת בכזית, שרצים בכעדשה, נגעים בכגריס.
ב. מת בכזית, שרצים ונגעים בכעדשה.
ג. מת בכזית, שרצים ונגעים בכגריס.
ד. מת בכזית, שרצים בכעדשה, נגעים בכלשהו.

א. פרשיות התפילין מדכ' למען תהי' תורת ה' וכו' ושי"ן הלכה למשה מסיני.
ב. פרשיות התפילין מדכ' למען תהי' תורת ה' וכו' ושי"ן מסברא.
ג. מדכ' למען תהי' תורת ה' בפיך וילפי' דבעי' מן המותר בפיך.
ד. הלכה למשה מסיני.

א. לכו"ע אינו מקבל טומאה.
ב. לכו"ע מקבל טומאה.
ג. מחלוקת: לר' אליעזר ולרבי עקיבא מקבל טומאה ולר' יהושע אינו מקבל טומאה.
ד. מחלוקת: לר' אליעזר מקבל טומאה ולרבי עקיבא ולרבי יהושע אינו מקבל טומאה.

א. מחלוקת: לרבי יהודה אסור מדאורייתא ולרבי שמעון מותר אפי' מדרבנן.
ב. מחלוקת: לרבי יהודה אסור מדאורייתא ולרבי שמעון אסור מדרבנן.
ג. לכו"ע אסור מדאורייתא.
ד. לכו"ע מותר ואפי' מדרבנן.

א. בגר הבא להתגייר.
ב. במילי דעלמא.
ג. בדברי תורה.
ד. בין בדברי תורה ובין במילי דעלמא.

א. נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורה.
ב. צפית לישועה נשאת ונתת באמונה.
ג. פלפלת בחכמה נשאת ונתת באמונה.
ד. הבנת דבר מתוך דבר קבעת עתים לתורה.

א. ס"ל דאין זה שייך כלל למחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון.
ב. מחלוקת: לעולא כרבי יהודה ולר' יוחנן כרבי שמעון.
ג. לכו"ע כרבי יהודה.
ד. לכו"ע כרבי שמעון.