yeshiva.org.il


גמרא שבת מבחן דפים ל"ב-מ"ז

מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת שבת, דפים ל"ב-מ"ז

א. דכ' אל תתן את פיך לחטיא את בשרך וכו' וחבל את מעשה ידיך.
ב. לחד מ"ד דכ' לשוא הכיתי את בניכם וכו' לחד מ"ד דכ' למען ירבו ימיכם וכו'
ג. לחד מ"ד דכ' אל תתן את פיך לחטיא וכו' ולחד מ"ד דכ' לשוא הכיתי את בניכם
ד. דכ' מי האיש החפץ חיים וכו' סור מרע ועשה טוב ואין טוב אלא תורה .

א. עיוות במזיד, קלקול שלא היו מכוונים לעיין בו כל צרכו ונתקלקל מאליו.
ב. עיוות בדברים שבין אדם לחברו, קלקול בדברים שבין אדם למקום
ג. עיוות בדיני ממונות, קלקול בדיני נפשות.
ד. עיוות ע"י קבלת שוחד, קלקול שהנידון הוא קרוב של אחד הדיינין.

א. בכל גווני מערבין.
ב. בכל גווני אין מערבין.
ג. תלוי: אם כבר קבל על עצמו שבת אין מערבין, ואם לאו מערבין.
ד. תלוי: עירובי חצרות מערבין, עירובי תחומין אין מערבין.

א. מחלוקת: לרבה הוה בין השמשות ולרב יוסף הוה עדיין יום.
ב. לכו"ע הוה בין השמשות.
ג. לכו"ע עדיין לא הוה בין השמשות.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

א. לכו"ע מותר.
ב. לכו"ע אסור.
ג. לרבה ורב יוסף מותר, ומדברי התנא לענין דיני טומאה וטהרה נראה דאסור.
ד. מעיקר הדין מותר, אך חכמים החמירו שמא יבוא לטלטל כוורת ובה תלתא כורי.

א. לרבי שמעון מותר לר' נחמי' אסור, לר' יהודה שופרות מותר וחצוצרות אסור.
ב. לר' שמעון ור' יהודה מותר, ולר' נחמיה אסור.
ג. תלוי: שופרות לכו"ע מותר, חצוצרות לר"י ור' נחמי' אסור ולר' שמעון מותר.
ד. תלוי: שופרות לכו"ע מותר, חצוצרות לכו"ע אסור.

א. אין דינה כקטומה כלל.
ב. דינה כקטומה לכל מילי.
ג. לענין שהיה דינה כקטומה, לענין חזרה אין דינה כקטומה.
ד. לענין שהיה אין דינה כקטומה, לענין חזרה אין דינה כקטומה.

א. אפי' בהניחן ע"ג קרקע אם דעתו להחזיר.
ב. עודן בידו אע"פ שאין דעתו להחזיר.
ג. עודן בידו ודעתו להחזיר אפי' ביום השבת.
ד. עודן בידו ודעתו להחזיר משחשכה.

א. בכל גווני אסור מדאורייתא.
ב. בכל גווני אינו אסור אלא מדרבנן.
ג. בתולדות האור מדאורייתא,, תולדות חמה לת"ק מדאורייתא ולר' יוסי מדרבנן.
ד. תולדות האור מדאורייתא, תולדות חמה למאן דאסר, אסור רק מדרבנן.

א. מחלוקת: לרבה ולר"י אין בו משום בישול כלל ולרנב"י הפשרו זהו בישלו.
ב. מחלוקת: לרבה ולר"י הפשרו זהו בישולו ולרנב"י בעי, יד סולדת בו.
ג. לכו"ע אין בו משום בישול כלל.
ד. לכו"ע הפשרו זהו בישולו.

א. לכו"ע שותין ממנה בשבת.
ב. לכו"ע אין שותין ממנה בשבת.
ג. מחלוקת: לרבה אין שותין ממנה בשבת ולרב נחמן בר יצחק שותין ממנה בשבת.
ד. עיבעיא דלא איפשטא.

א. בכל גווני אסור.
ב. בכל גווני מותר.
ג. תלוי: של מתכת מותר, של עץ, לרבי שמעון מותר ולרבי יהודה אסור.
ד. תלוי: של מתכת מותר, של עץ אסור.

א. לכו"ע בכלי ראשון אסור בכלי שני מותר.
ב. לכו"ע בין בכלי ראשון בין בכלי שני אסור.
ג. לרב נחמן מותר אף בכ"ר, לרב חייא: ללי"ק אסור אף בכ"ש ללי"ב מותר אף בכ"ר.
ד. לרב נחמן מותר בכלי שני, ולרב חייא אסור בין בכ"ר ובין בכלי שני.

א. לכו"ע אסור.
ב. לכו"ע מותר.
ג. מחלוקת: לרב חיסדא מותר ולרב יצחק אסור.
ד. מחלוקת: לרבי שמעון מותר ולרבי יהודה אסור.

א. מחלוקת: לרב יהודה אמר שמואל מותר ולרב חנינא בר שלמיא אסור.
ב. מחלוקת: לת"ק אסור ולרב יהודה בן לקיש מותר.
ג. לכו"ע אסור.
ד. לכו"ע מותר.

א. מחלוקת: לרבי יהודה מותר ולרבי מאיר אסור.
ב. מחלוקת: לרבי יהודה ולרבי מאיר אסור, ולרבי שמעון מותר.
ג. לכו"ע אסור.
ד. לכו"ע מותר.

א. מחלוקת:לרבי יהודה אסור ולרבי שמעון מותר.
ב. לכו"ע אסור.
ג. לכו"ע מותר.
ד. מעיקר הדין לכו"ע מותר ורק אסרו חכמים גזירה אטו מטה שיחדה והניח עלי' מעות.

א. מחלוקת: לרבי יהודה מותר ולרבי שמעון אסור.
ב. לכו"ע מותר.
ג. לכו"ע אסור.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

א. בכל גווני בעי' חכם.
ב. בכל גווני סגי' בג' הדיוטות.
ג. תלוי:במום נידוע לכל סגי סג' הדיוטות' ובשאר אופנים בעי' חכם.
ד. תלוי: מדאורייתא סגי בג' הדיוטות ומדרבנן בעי' חכם.

א. הא דהתיר רב אבא הוא אליבא דרשב"ג ברפוי.
ב. האי תנא דמחזיר מנורה ס"ל יש בנין בכלים ואנן ס"ל אין בנין בכלים .
ג. שאני מטה של טרסיים שעומדת לכך משא"כ קנה של מנורה .
ד. הא דהתירו להחזיר מטה של טרסיים הוא ע"י שינוי ובשעת הדחק.