yeshiva.org.il


גמרא שבת מבחן דפים ס"ג-ע"ז

מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת שבת, דפים ס"ג-ע"ז

א. מקשיב להן.
ב. שומע לקולן.
ג. אוהבן.
ד. שמח בהן.

א. מציץ.
ב. מדכ' או בגד.
ג. תלוי: אריג מדכ' או בגד, ןתכשיט מציץ.
ד. הלכה למשה מסני.

א. מחלוקת: לתנא דמתני' אסורה ולר' ישמעאל ב"ר יוסי מותרת.
ב. לכו"ע אסורה.
ג. לכו"ע מותרת.
ד. תלוי: בחוטי צמר אסורה, בחוטי פשתן מותרת.

א. לכו"ע מותר.
ב. לכו"ע אסור.
ג. מחלוקת: לר' יוחנן מותר ולרמי בר יחזקאל אסור.
ד. תלוי: אם מהודק היטב מותר, ואם לאו אסור.

א. באבן שהקצו לכך ואעפ"כ מדרבנן אסור לכתחילה.
ב. במטבע דלא בר טלטול הוא.
ג. בנשים שאינן במדי דכיון שאין דרכן בכך לא התירו להן לפרוף.
ד. במטבע שלא הקצו לכך.

א. משום דהוה כלי עץ.
ב. משום שאינו ראוי לשימוש כל אדם.
ג. משום דלאו לסמיכה עביד.
ד. משום דהוי פשוטי כלי עץ.

א. לכו"ע אפי' באינו ארוג בכסותו.
ב. לכו"ע בארוג בכסותו.
ג. מחלוקת: לרב אושעיא אפי' באינו ארוג בכסותו ולרבא דוקא בארוג בכסותו.
ד. לכו"ע באנשים עשירים ואפי' באינו ארוג בכסותו.

א. תלוי: תאנה משום שאין לקיטתה כאחת , וירק משום שאינו נשמר.
ב. משום שאין לקיטתן כאחת.
ג. משום שאין מכניסן לקיום.
ד. תלוי: תאנה משום שאין לקיטתן כאחת, וירק משום שאין מכניסו לקיום.

א. לכו"ע אינו חיב אלא חטאת אחת.
ב. לכו"ע חיב חטאת על כל שבת ושבת.
ג. מחלוקת: לרב ושמואל חייב על כל שבת ושבת ולר"י ולר"ל אינו חייב אלא אחת.
ד. לכו"ע חייב חטאת על כל מלאכה ומלאכה.

א. דאף בשוגג בעי' ידיעה בכדי לחייבו קרבן.
ב. שאין חייבין חטאת על שוגג אלא בדבר שזדונו כרת כמו בעבודת כוכבים.
ג. שאין חייבין חטאת על שוגג עד שישגוג בלאו ובכרת.
ד. שאין חייבין קרבן חטאת על שוגג עד שישגוג בכרת שבה.

א. לאביי בשגג בלאו שבה ולרבא אף בהזיד בלאו שבה ושגג במיתה שבה.
ב. לכו"ע בשגג בלאו שבה.
ג. לכו"ע אף בהזיד בלאו שבה ושגג במיתה שבה.
ד. לאביי בשגג בלאו שבה ולרבא דוקא בשגג במיתה שבה.

א. לר' נתן הבערה לחלק יצאת, לר' יוסי מועשה מאחת מהנה, לשמואל ממחללי' מות וכו'
ב. לר' נתן הבערה לחלק יצאת, לר' יוסי ממחלליה מות יומת.
ג. לר' נתן הבערה לחלק יצאת, לר' יוסי מועשה מאחת מהנה, לשמואל מסברא.
ד. לר' נתן הבערה לחלק יצאת, לר' יוסי ולשמואל מועשה מאחת מהנה.

א. חייב על כל אחת ואחת
ב. אינו חייב אלא אחת.
ג. אם משום שבת פירש חייב רק אחת, ואם מחמת מלאכה פירש חייב על כל אחת ואחת.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

א. עיקר החידוש הוא בהא דבב' מינים פטור.
ב. איירי שאכלו בב' תמחויין.
ג. לחד מ"ד איירי שאכלו בב' תמחויין , ולר"ה איירי שהיתה לו ידיעה בינתיים.
ד. איירי בהיתה לו ידיעה בינתיים וכרבן גמליאל דאין ידיעה לחצי שיעור.

א. בבעל חמש בעילות ונודע לו ביניהם ולא הפריש קרבן ואליבא דרבי עקיבא
ב. בבעל חמש בעילות והפריש קרבן אחר בעילה ג' ושוב בעל ואליבא דר' טרפון.
ג. בבעל חמש בעילות ונודע לו ביניהם ולא הפריש קרבן ואליבא דרבי טרפון.
ד. בבעל חמש בעילות והפריש קרבן אחר בעילה ג' ושוב בעל ואליבא דרבי עקיבא.

א. בהי' לפניו חלב וכסבור שומן הוא ואכלו.
ב. בהי' לפניו חלב וכסבור רוק הוא ובלעו.
ג. לרבא בהי' לפניו חלב וכסבור שומן הוא, ולאביי בהי' לפניו חלב וכסבור רוק הוא ובלעו.
ד. שאם שגג בכרת אע"פ שהזיד בלאו חייב.

א. טוחן, בורר, מרקד, לש, ממחק, מסעיר, מבשל.
ב. חופר, טוחן, בורר, לש, ממחק, מבעיר, מבשל.
ג. קוצר, טוחן, בורר, לש, ממחק, מבעיר, מבשל.
ד. קוצר, בורר, מרקד, לש, ממחק, מבעיר, מבשל.

א. מחלוקת: לת"ק חייב משום צד ולר' יהודה חייב משום דש.
ב. מחלוקת: לת"ק חייב משום צד ומשום נטילת נשמה, ולר' יהודה אף משום דש.
ג. מחלוקת: לת"ק חייב משום דש ולר' יהודה חייב משום נטילת נשמה.
ד. לכו"ע חייב משום צד, ומשום דש, ומשום נטילת נשמה.

א. בכל גווני מצטרף מפני שראויים לדוגמא.
ב. בכל גווני אינו מצטרף.
ג. מחלוקת: לרבי שמעון אין מצטרףולר' יוסי בר חנינא מצטרף.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

א. רובע של רביעית הלוג יין עם עוד ג' רבעים מים.
ב. מחלוקת: לרבא רובע של רביעית הלוג ולאביי שליש של רביעית הלוג.
ג. רובע של רביעית הלוג.
ד. רביעית הלוג.