yeshiva.org.il


גמרא שבת תוס' תוס' דפים י"ז-ל"א

מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוספות על מסכת שבת, דפים י"ז-ל"א

א. בכל גווני חייב.
ב. בכל גווני פטור מחטאת.
ג. תלוי: אם בשעת פריסתו ילכוד חייב ואם לאו פטור.
ד. תלוי: מצודות חיות ובהמות חייב, מצודות עופות פטור.

א. הואיל והי' לכבוד הקרבן חשיב צורך קרבן.
ב. שאני התם דלב ב"ד מתנה עליהן.
ג. איירי הכא בבלאי מכנסי כהנים שלא היו בגדי כהונה.
ד. כיון שכ' ושמחת בחגך והוה לצורך מצות שמחה לא הוה מעילה.

א. הא דילפי' מקדשים היקש הוא ואין משיבין על ההיקש.
ב. הא גופא ילפי' מקדשים דאע"פ שהי' צריך להיות מותר אסרתו תורה.
ג. כיון דאסרה תורה כל הנאות והתירה רק הנאת שריפה לא חשיב הנאה לאדם.
ד. סוגיא דהכא ס"ל דלא סגי מה שיהי' צורך קצת אלא בעי' שיהי' אוכל נפש.

א. דסד"א דכיון דגמל אסור באכילה אין צמרו בכלל שאר צמר.
ב. הא דילפי' לצמר גמלים הוא אסמכתא בעלמא.
ג. כיון דסתם צמר הוא של כבשים אבל של גמלים לא איקרי צמר סתם.
ד. הא דילפי' צמר גמלים הוא קודם שנתרבה צמר סתם ורק אח"כ ילפי' לרבות צמר סתם.

א. משום שאינו יוצא מן העץ אלא מין זרע הוא.
ב. כיון דמניחים הצמר גפן בתוך שמן ושמן הוה דבר שמדליקין בו.
ג. כיון דצמר גפן אינו יוצא מן העץ אלא הוא חלק מגזע העץ.
ד. שאני צמר גפן דהוא מין פשתן.