yeshiva.org.il


גמרא שבת תוס' תוס' דפים מ"ח-ס"ב

מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוספות על מסכת שבת, דפים מ"ח-ס"ב

א. שאני הכא שכשנוטל מראשו אינו מתנהג כעכו"ם שהרבה ישראל אין להם תפילין בראשם.
ב. כיון שלא הי' הגזירה על כל המצוות אין נהרגין אלא על ג' עבירות.
ג. הא דנהרגין על ערקתא דמסאנא הוא בפרהסיא ומעשה דאלישע הי' בצינעא.
ד. הא דנהרגין על ערקתא דמסאנא הוא רק בנתפסו רבים למלכות ולא ביחיד שנתפס.

א. בכל גווני אין חיוב לכבד והמכבד תבוא עליו ברכה.
ב. אם הולכים בחבורה אחת מכבדין, ואם לאו אין מכבדין אלא בפתח הראוי למזוזה.
ג. בכל גווני אין מכבדין כלל.
ד. בכל גווני מכבדין.

א. בהמה חשיבא כדבר הניטל כיון שיכול להוליכה לכל מקום.
ב. איירי הכא בצריך למקומה של המרדעת דבכה"ג אין החסרון של אין כלי ניטל וכו'.
ג. איירי הכא למאן דאמר כלי ניטל לצורך דבר שאינו ניטל.
ד. אין הכי נמי דאסור מצד זה, והוא בעי לה אם יש לאסור אף מסיבה אחרת.

א. איירי התם בזוגין יקרים שתקועין יפה וליכא למיחש דילמא מיפסיק.
ב. הכא בעבד שאני דכיון דאין דרכו לצאת בזוגין חיישי' שמא לא יתקענו יפה.
ג. הכא איירי בזוג בלי עינבל והתם איירי בזוג עם עינבל.
ד. התם לא איירי לענין הוצאה אלא לענין מוקצה, אבל באמת אסור לצאת עמהן.

א. לר"י אסור בכל גווני, והקדוש מקורבי"ל ס"ל דשל יד מותר ושל ראש אסור.
ב. תלוי: של יד מותר, של ראש אסור.
ג. בכל גווני מותר.
ד. בכל גווני אסור.