yeshiva.org.il


מבחנים הלכה הלכות שבת קידוש, סעודות שבת והבדלה

מקורות ללימוד לפני המבחן:
סימנים רעא-רעד, רפט-רצא, רצד-רצט, שש"כ וילקוט יוסף.
אין ללמוד מהמבחנים פסק הלכה למעשה.

א. תקנת חכמים
ב. מנהג
ג. שמור את יום השבת
ד. זכור את יום השבת לקדשו

א. שקיעה
ב. צאת הכוכבים
ג. אחרי התפילה שאחרי פלג המנחה
ד. חצי שעה לפני צאת הכוכבים

א. לא
ב. רק לפי השמירת שבת כהלכתה
ג. כן
ד. רק לפי הרב עובדיה יוסף

א. רק בסעודה שלישית
ב. רק בסעודה ראשונה
ג. רק בשתי הסעודות הראשונות
ד. רק בסעודה השניה

א. כן
ב. רק לפי הרמ"א
ג. לא
ד. רק לפי השו"ע

א. אין לכך זמן קצוב
ב. חצות
ג. פלג המנחה
ד. 6 שעות ומחצה

א. מים, אם צמא מאוד
ב. מים
ג. שום דבר
ד. פחות מכזית

א. יין לקידוש הלילה, סעודת היום, סעודת הלילה
ב. יין לקידוש היום, סעודת הלילה, יין לקידוש הלילה
ג. סעודת היום, יין לקידוש הלילה, סעודת הלילה
ד. סעודת הלילה, יין לקידוש היום, סעודת היום

א. יין
ב. יין, מיץ ענבים או פת
ג. ברכת הקידוש אינה תלויה באכילה
ד. יין או מיץ ענבים

א. הבדלה על היין
ב. אפילו אמירת 'ברוך המבדיל'
ג. ברכת ההבדלה
ד. אמירת 'אתה חוננתנו' בלבד

א. כמלוא לוגמיו
ב. כלשהו
ג. רוב הכוס
ד. רביעית

א. כן
ב. לא, אך בדיעבד אינו מקדש שוב
ג. רק לפי השו"ע
ד. לא, וצריך לקדש שנית

א. רק אם התכוון מראש
ב. לא
ג. רק לפי הרב עובדיה יוסף
ד. כן

א. כן
ב. רק לפי הרמ"א
ג. רק אם התכוון לכך מראש
ד. לא

א. כן
ב. לא
ג. רק לפי השו"ע
ד. רק אם התכוון לכך מראש

א. רק לפי ה'שמירת שבת כהלכתה'
ב. רק לפי הרב עובדיה יוסף
ג. כן
ד. לא

א. קולה
ב. חלב
ג. בירה
ד. מיץ תפוזים

א. רק לפי השו"ע
ב. לא
ג. כן
ד. רק בקידוש היום

א. רק בשעת ההבדלה
ב. כל השבוע
ג. כל יום ראשון
ד. כל ליל מוצ"ש

א. רק לפי הרמ"א
ב. לא
ג. רק לפי השו"ע
ד. כן

א. רק לפי הרב עובדיה יוסף
ב. כן
ג. רק לפי ה'שמירת שבת כהלכתה'
ד. לא

א. לא
ב. כן
ג. רק לפי השו"ע
ד. מחלוקת ראשונים

א. לא
ב. רק אם אינו יכול לשתות
ג. רק לפי השו"ע
ד. כן

א. רק לפי השו"ע
ב. רק לפי הרמ"א
ג. כן
ד. לא

א. לא
ב. רק אם אין לו יין
ג. רק לפי הרמ"א
ד. כן