yeshiva.org.il


גמרא עירובין תוס' תוס' דפים י"ח - ל"ב

מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוספות על מסכת עירובין, דפים י"ח-ל"ב

א. שהולך אחורי בית הכנסת לצד הארון.
ב. שהולך אחורי בית הכנסת לצד הפתח שלו והוא אחורי העם.
ג. שהולך מצד צפונו של ביהכנ"ס.
ד. שהולך מצד דרומו של ביהכנ"ס.

א. משום דלאו בב"א תיקן הכל, ותקנת שניות הי' לאחר מיכן.
ב. הכא חשיב רק מצות שתיקן ולא גדרים וסייגים.
ג. הכא חשיב רק דברים שאין להם שורש מה"ת.
ד. תקנת שניות כבר הי' מקודם לכן, ושלמה המלך רק העמידה על תילה.

א. משום דכל מילי דשבת ממשכן גמרי' להו.
ב. משום דהעזרות היו סמוכין לעיר.
ג. משום שלא היו העזרות מרובעות, ואנן מרובע בעי'.
ד. שאני עזרות שהיו מוקפות במחיצה מכל הד' צדדין.

א. סוגיא דהכא סברה דאף יין מזוג פוסל.
ב. שאני שכר דכל עיקרו אינו אלא מים.
ג. יין אישתני למעליותא ושכר אישתני לגריעותא.
ד. איירי התם ביין מזוג שיש בו רוב יין ומיעוט מים.

א. מחלוקת: לרבינו שמשון אמרי' ולר"ת לא אמרי'.
ב. לכו"ע אמרי'.
ג. לכו"ע לא אמרי' מעיקר הדין משום דקי"ל כרב נחמן.
ד. לכו"ע הוה ספיקא דדינא ובכל מקום אזלי' לחומרא.