yeshiva.org.il


גמרא עירובין תוס' תוס' דפים ל"ג - מ"ז

מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוספות על מסכת עירובין, דפים ל"ג-מ"ז

א. משום דס"ל להאי תנא תחומין דאורייתא.
ב. משום דס"ל להאי תנא דאף דבר שהוא משום שבות גזרו עליו בין השמשות.
ג. כיון דאם קנה שביתה במקום שנתגלגל העירוב הי' עומד עתה חוץ לתחום תקנו רבנן שלא יקנה.
ד. גזירה שמא יצא חוץ לתחום להביא עירובו.

א. הני מילי לאכול לעצמן אבל למכור לאחרים לא מעשרין.
ב. התם בברכות איירי לענין תרומה גדולה והכא איירי לענין מעשר ראשון.
ג. התם קאי למ"ד כותים גירי אמת הן והכא קאי למ"ד כותים גירי אריות הן.
ד. התם איירי ביודע שיעשרו דאמרי' שעישרו כראוי, והכא איירי באינו יודע כלל שעישרו.

א. בכל גווני מותר.
ב. בכל גווני אסור.
ג. תלוי: בט' באב מותר, ביו"כ אסור.
ד. תלוי: אם רוצה הקטן לשתות מעצמו אין מונעין ממנו, אבל אין אומרים לו שישתה.

א. ביום שראוי לבוא בו משיח בן דוד.
ב. ביום שיבוא בו משיח בן דוד.
ג. לתי' ראשון בתוס' ביום שיבוא משיח בן דוד, ולתי' שני ביום שראוי לבוא.
ד. שביום שיבוא משיח יקבל על עצמו נזירות.

א. האי תנא ס"ל דאין חילוק בין יש לו מתירין לאין לו מתירין.
ב. לא חשיב הכא דבר שיש לו מתירין.
ג. שאני עירוב דהקילו בו.
ד. הא דהחמירו הוא רק לענין שאינו בטל ולא לענין דברים אחרים.